Kandidater til valg: Universitetsstyret

Det skal velges to kandidater til Universitetsstyret, en mannlig representant og en kvinnelig representant. Under kan du lese mer om alle kandidatene som vil tale studentenes sak i Universitetsstyret. For å avlegge din stemme går du inn på mailen din og finner link til valget! Godt valg 🙂 

Cecilie Helen Klauseth Fylling

Cecilie

Jobber til daglig som økonomisjef i et teknologiselskap. Er også autorisert som regnskapsfører og har 2 oppdrag som daglig leder for autoriserte regnskapsførerselskap, tar 3 fag innen juss nå og har søkt master i forretningsjuss til høsten 22. 

Kjennskap til lovverket innen selskapsrett og aksjeloven og erfaring med økonomistyring og drift av egne selskaper. Sitter i styret i 2 selskaper som jeg også er medeier i.

– Bidra til at det opprettholdes et variert og spennende studenttilbud, spesielt innen forretningsjuss (som er eneste i Norge ved universitet). – Samarbeid med næringslivet for å kunne ha relevant og spennede deltidsjobb når man studerer. – Studentgrupper for å stifte og drive eget selskap.
Styrearbeid for større organisasjon. Mye nytt ifht å sitte i styret i egne selskaper.
Har kompetanse og erfaring innen økonomistyring som kan være et verdig bidrag i styret. styrerepresentant.

Mahnoor Raja

Mahnoor

My name is Mahnoor Raja, and I am a 25-year-old student currently pursuing a Masters in Energy, Environment, and Society with a Bachelors in Political Science at the University of Stavanger. 

In 2019, I ran for election as Vice President of the Learning Environment in StOr, knowing that I wanted to make a difference in the student community. In this role, it was important for me to ensure transparency in the work that was taking place and to create a space for open communication. I did this by asking questions such as: What is working at UiS? And what can we improve on? 

By asking these critical questions, I was able to work on mobilizing policies and systems to facilitate the engagement and collaboration of the student body across programs at the University of Stavanger. Through my role as Vice President, I became familiar with the organizational structure, how to navigate a hectic and challenging environment, and the importance of being able to be a representative for all students across campus. 

The most important lesson I attained in this role was the value of fighting for what you believe in and compromising when necessary. These are all values I believe will be of valuable contribution to the students at the University of Stavanger as your female student representative on the University board.

Leadership is not about the next election. It’s about the next generation. Since I was in primary school, I have felt a pull and have been involved in various organizations where I aimed to improve the welfare of the student community. This strong desire led me to be elected as President of the student council in both Middle School and High School at the International School of Stavanger. In these positions, I was able to see opportunities to improve the conditions of the learning environment and be a voice for the concerns of the student body. 

Over the years, I have served as the youngest Council Member for four years, held key positions in the youth party, was selected as a summer intern in the People & Leadership department in Equinor, and I recently accepted a fall internship in the Climate, Sustainability and Development department in Det Norske Veritas (DNV). I believe that I have acquired the relevant skills and experience necessary to be elected as the female candidate on the University board.

A greener university: Education has been described as humanity’s best hope and most effective means in the quest to achieve sustainable development. In this context, universities have a special responsibility to help research, define, and exemplify best practice.I believe: that UiS’s research and education must contribute to solving the climate crisis.

A university that builds academic and social relationships between students: All students, regardless of ability, financial situation, ethnicity, gender identity, or other, must feel included at UiS. In this context, I believe: the focus on building relationships should not be restricted to one week, a.k.a “Fadderuka”, but throughout the course of our studies.

A university that can offer internships to all students: Internships are beneficial because they help develop our professional aptitude, strengthen personal character, and provide a greater door to opportunity. I believe: UiS has a responsibility to be a leading institution when it comes to offering students a chance to put what we have learned into practice throughout our studies. In this context, quality must surpass quantity.

I believe the most significant challenge will be to address and develop solutions to the points I have listed above as “matters of the heart”. On a personal note, however – my biggest challenge will most definitely be to stick to one language. I tend to mix between English and Norwegian when communicating in meetings – but I will try my best to stick to one 🙂

I have been following the development of UiS’ strategy to be an open and innovative university that demonstrates a high quality of education, research, and artistic development guided by the responsibility for a sustainable transition. And I am very interested in contributing to this ambition and other areas of responsibility throughout the upcoming year. I am confident I will be able to bring fruitful results that will benefit all students at the University of Stavanger. Thank you for considering my candidacy! 

Lene Kristine Solesvik

Lene_Solesvik_MSM_01
Jeg ønsker å bidra til at Universitetet i Stavanger fortsetter å styrke sitt renommé i inn- og utland. Et attraktivt Universitet er et sted hvor studentene trives og hvor det er solide fagmiljøer.

Jeg har studerte flere år på UiS ved forskjellige studieretninger og nivåer, som gjøre at jeg har en del innsikt i hvordan institusjonen er organisert. Fra min ungdom har jeg vært politisk engasjert og jeg følger sakene som berører UiS. Nå studerer jeg rettsvitenskap hvor jeg sitter i programutvalget, samt at jeg sitter i ansettelsesutvalget på HHUiS. Her bruker jeg aktivt min innflytelse for å komme frem til gode løsninger.

– Gjøre UiS til et attraktivt Universitet for studenter, ved å lytte til hva studentene ønsker. – styrke samarbeidet mellom UiS næringslivet slik at studentene kan få arbeidstrening underveis i studiet samt øke mulighetene for å få jobb etter studiene – jobbe for en overordnet strategi for å forbedre kommunikasjonslinjene mellom studenter og administrasjon/faglærere
Jeg antar at det vil dukke opp saker for eksempel innen fagområder som jeg ikke har inngående kunnskaper om. For å kunne være en del av et aktivt styre vil det kreve en del innsats for å sette seg inn i dette. Det vil også kunne bli lagt frem saker som det av ulike hensyn er utfordrende å ta stilling til.
Jeg er uredd når det gjelder å uttrykke min mening, samtidig som jeg er saklig. Min “drive” ligger i å finne praktisk gjennomførbare løsninger. For meg er det viktig å lytte til både eksperter og dem som kan bli berørt av en avgjørelse. Jeg er dedikert i det jeg gjør og gir meg ikke når noe blir vanskelig.

Stefan Jekic

Stefan
Min motivasjon er et ønske om at UiS blir et mer inkluderende, grønt, og bedre universitet. Ingen skal oppleve diskriminering eller barrierer til studier. Universitetet skal være framme på det grønne skiftet. Undervisningen, læringsmiljøet og studentvelferden bør bli enda bedre. Jeg ønsker å bruke min sterke interesse i studentpolitikk og politikk samt erfaringer til å bidra med realisering av dette.
Jeg er representant på Studentparlamentet og styremedlem i Velferdstinget. Jeg er i valgstyret til tillitsvalgtordningen på emnenivået. Jeg har vært i arbeidsgrupper for politikkutvikling. Jeg har så langt fullført en bachelor i sosiologi med personalledelse valgemner fra UiS. Det har gitt meg betydelig kunnskap om organisasjoner og samfunnet.

Et mer inkluderende universitetet. Alle studenter, uavhengig av evne, økonomisk situasjon, etnisitet, kjønnsidentitet eller annet, skal føle seg inkludert på UiS. Det er viktig at all politikk gjøres med tanke på studenter fra alle bakgrunner.

Et grønnere universitet. Klimamålene i verdenen blir kontinuerlig bedre. UiS skal være framme på arbeidet som pågår i samfunnet for å kutte utslipp og beskytte naturmangfold.

Et bedre universitet for studenter. Studenters velferd, læringsmiljø og kvaliteten på undervisning er viktig. Sosiale arrangementer, bra inneklima og fremheving av pedagogikk er relevant her.

I praksis er det ofte utfordringer med begrenset ressurser. Samtidig vil det alltid være et arbeid å overbevise andre og finne kompromisser. Dette tenker jeg er viktig å imøtekomme med åpenhet og ydmykhet, fordi kritikk og debatt bidrar til bedre politikk. Samtidig skal jeg stå på og gjøre mitt beste for å fremme studentenes syn.
Fordi jeg er veldig engasjert og har stor motivasjon når det gjelder studentpolitikk. Jeg vil gjøre mitt beste med å bruke mine erfaringer i studentpolitikken og min utdanning. Jeg vil gjerne bidra til at UiS blir et mer inkluderende, grønnere og bedre universitet for studenter som styrerepresentant.

Martin Solheim

Martin
Utdyp din motivasjon for å stille til vervet Jeg ønsker å gå inn i styret ved UiS igjen for å kunne fortsette å være en tydelig studentstemme inn i de vervene man trenger det. Jeg har tidligere hatt dette vervet, og i min forrige periode var jeg tydelig på at studentene må bli hørt. Skal UiS fortsette ferden for å bli Norges beste universitet må de ta studentene på alvor, og da må de ha en student som tør å stå på kravene som studentene kommer med.
Jeg sitter per dags dato som nestleder for utdanning i arbeidsutvalget ved studentparlamentet her ved UiS, og året før det satt jeg som fast mannlig representant i universitetsstyret. Jeg har også vært leder for studentorganisasjonen NHS Jobbsenter her ved UiS, samt at jeg har hatt diverse kommunale, fylkeskommunale og partipolitiske verv.

1. Studenters medvirkning

2. Styrking av studietilbudet ved UiS

3. Skape et åpent universitet med plass for alle

Det kan være ganske mange utfordringer i et slikt verv, og mange av de kan være vanskelige å løse på sin egen måte. For å nevne noen utfordringer, departementet som setter seg på bakbeina, offentlig saksutredning, forskjellige synspunkter innad i styret med mer.
Dere bør stemme på meg til dette vervet fordi jeg har den kunnskapen om dette vervet som trengs for å gjøre en god jobb, jeg har hatt rollen før så jeg vet hva jeg går til, jeg har opparbeidet meg gode kontaktnettverk med personer som kan være nyttig i denne jobben. Og til slutt så vil jeg si at dere bør stemme på meg fordi dette er det jeg genuint brenner for!

Joar Dale Landa

275421966_433853748143819_7843326392534464908_n (1)
Min motivasjon for dette kommer av at jeg ønsker å representere de som ellers ikke gjør det. Det kommer av at jeg brenner for å gjøre studiemiljøet ved UiS bedre. Jeg ønsker dette fordi jeg selv ønsker at noen skal følge med i viktige saker.
Mine relevante erfaringer er fra kommunestyret der jeg har sittet og sitter som vara, samt vara i Levekårskomiteen. Høyres studenter stavanger der jeg sitter som leder og har vert styremedlem. Sunnhordland unge høyre der jeg har vert økonomiansvarlig og leder. Linjeforeningen for elektro og data der jeg har vert økonomiansvarlig og er nå leder. Sunnhordland tingrett der jeg er meddommer. Sammfundet i Kvinnherad der jeg er styremedlem. Mauka makai der jeg er funksjonær. Studentparlamentet der jeg sitter for Teknat lista. Alt dette gjør at jeg er kjent med organisasjonsarbeid og er vant til lange sakslister.

Mer næringslivsprosjekter i utdanningen

Bedre tilrettelegging for deltidsstudium/modulbasert

Samhold ved studieretning

Jeg ser for meg at jeg kommer til å bli utfordret på kompetanse angående andre områder enn det jeg kan fra før. Jeg kommer til å møte utfordringer der jeg må lese meg opp tema godt i forberedelsen for å få med meg hva som er viktig. I vervet tror jeg det blir mye krevende møter som tar mye både tid og konsentrasjon. Jeg tror at det vil være viktig å se helheten som representant for alle studenter.
Basert på erfaringer jeg har, tror jeg at jeg hadde gjort en god jobb i vervet. Dette er det opp til studentene å avgjøre, men jeg mener selv at de erfaringene som jeg kan vise til er høgst relevante for vervet. Samtidig viser de et engasjement for samfunnet og studentmiljøet.