EnvironmentaList


(English version below) EnvironmentaList mener at Universitet i Stavanger skal være ett bærekraftig universitet.
Derfor stiller vi til valg på følgende manifest:

Økonomi.

Våre mål:

 • Studentrabatter, for eksempel kollektiv skal ikke være betinget av alder.
 • «Studentkoppen» skal bli en ordning hvor man betaler en pris per semester, og får kaffe eller te uten ekstra kostand
 • «Studentsalaten». Skal bli en ordning i likhet med ”studentkoppen”. Man betaler en fast pris for å fylle boksen med salat.
 • Salatbaren, vegetarianske og veganske alternativer skal være rimelig og variert.
 • Det skal opprettes ett pantesystem på Universitet i Stavanger, panten skal gå til studentvelferd.
 • Det skal settes av mer ressurser til bedre psykiske helse på Universitet i Stavanger. Studenttelefonen skal løftes spesielt.
 • Biblioteket skal få ett te-kjøkken med mikrobølgeovn og vannkoker.
 • Det skal komme flere vannautomater med mulighet for iskaldt og varmt vann på lesesaler rundt omkring på Campus.

Areal.

Våre mål:

 • Universitet i Stavanger bør bli en «Klimapartner» i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune.
 • Bedre luftkvalitet i forelesningssaler, grupperom og lesesaler.
 • Det skal være tilegnelige stikkontakter i alle forelesningssaler.
 • Muliggjøre reservasjon av parkeringsplasser for studenter som er avhengige av bil.
 • Dyrkbare, grønne og fornybare tak skal i større grad etableres.
 • Flere sykkelparkeringer med tak og verktøy tilgjengelig.
 • Flere dusjer i flere bygg.

Utdanning.

Våre mål:

 • Det skal inkluderes en begrunnelse sammen med karakteren på eksamen.
 • Eksamen skal ikke forekomme 18. Mai.
 • Pensum skal kunne kjøpes i fysisk og digitalt format.

Studentdemokrati.

Våre mål:

 • Styrer ved Universitet skal publisere sakspapirene, gjøre dem tilgjengelig for studentene.
 • Universitets samarbeidspartnere skal være transparente og avtaler tilgjengelig ved forespørsel.

 

EnvironemntaList Manifesto:

EnvironmentaList believes that the University of Stavanger must be a sustainable university.

Therefore, we make choices on the following manifesto:

 

Economy.

 • Student discounts, for example, collective should not be subject to age.
 • The “Student Cup” will be a scheme where you pay a price per semester and get coffee or tea without extra cost.
 • “Student salad.” Must be a scheme similar to the “student cup”. You pay a fixed price to fill the box with salad.
 • The salad bar, vegetarian and vegan options should be reasonable and varied.
 • A mortgage system will be set up at the University of Stavanger, the branch will go to student welfare.
 • There will be more resources for better mental health at the University of Stavanger. The student phone should be lifted in particular.
 • The library will have a tea-kitchen with microwave and kettle.
 • There will be more watering machines with the possibility of freezing and hot water in reading rooms around the campus.

 

Area.

 • University of Stavanger should become a “Climate Partners” in cooperation with Rogaland County Council.
 • Better air quality in lecture halls, group rooms and reading rooms.
 • There must be adequate electrical outlets in all lecture halls.
 • Sustainable, green and renewable ceilings must be established to a greater extent.
 • More bicycle parking with roof and tools available.
 • More showers in several buildings.

 

Education.

 • A statement must be included with the grade on the exam.
 • The exam must not occur 18. May.
 • The curriculum must be available in physical and digital format.

 

Student Democracy.

 • Directors at the University shall publish the case papers, making them available to the students.
 • University partners must be transparent and agreements available upon request.

 

Listemedlemmer/List members

Jakob Hylleseth Ryen
Jan Kristoffer Johnsen
Jasmin Alimari
Steffen Gilje Hald
Camilla Dahlberg
Hege Kristoffersen Bjelland
Erling Nicolaisen
Mahdi Aminy
Tor Håkon Carlsson
Martha Hølland
Lukas Neuenschwander
Mari Landråk Asbjørnsen