Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Adrian Prigel Jordahl som vara til mannlig studentrepresentant i universitetsstyret.

Adrian har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer, og har deretter tatt to år på hotelledelse ved UiS før han byttet over til master i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor innovasjon. Han er aktiv i markedsføringstemaet til Start UiS, og var på Lillehammer leder for studentidretten. Gjennom ledervervet fikk han godt erfaring fra prosjektledelse, igangsetting av nye prosjekter, møtevirksomhet, informasjonsflyt og budsjettering. Gjennom erfaringer har han opparbeidet seg en evne til å sette seg inn i andres posisjoner, og ser frem til å sette seg inn i de ulike styremedlemmene sitt ståsted i arbeidet med å fremme studentperspektivet.

Adrian opplever at han gjennom studietiden ved UiS har opparbeidet seg et godt bilde av hva som rører seg, og ønsker å nå få en finger med i spillet på alt som skjer. Han anser særlig et verv i UiS-styret som spennende, da det krever større ansvar og gir større påvirkningskraft. Han har særlig fokus på studentmiljø, og fremhever psykisk helse og rusfrie arrangementer. Han reflekterer godt rundt koronasituasjonen og opplevd sikkerhet for studenter og ansatte. Han forventer å bruke mye tid på vervet, og ønsker at studentene skal oppleve fremgang ved universitetet. Han kommer til å sette mest pris på å se at noe han har arbeidet hardt for blir påbegynt.

Adrian mener kommunikasjon er avgjørende, og ønsker å involvere studenter mest mulig i de ulike prosessene og årsaker til at ulike beslutninger tas. Han er alltid for å bruke tid på å flikke på forslag, og vil ikke legge en sak død selv om den blir nedstemt. Han fremhever seg selv som en realist, og en som er interessert og engasjert. Han synes engasjertarbeid utenom selve vervet vil være en bonus, og ønsker plattformer for å samarbeide med andre tillitsvalgte ved universitetet.

Adrian fikk følgende caser tilsendt i forkant av intervjuet:

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgtsystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Trekk frem noen punkter fra ShoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Adrian imponerer særlig under casen om campusutviklingsplanen. Her trekker han frem de midlertidige bygningene, behovet for sosiale møteplasser for studentene og mobilitet for Bjergsted.

Under casen om tillitsvalgtsystem trekker Adrian frem behovet for informasjon, rekruttering og rapportering. Han peker også på klargjøring av arbeidsoppgaver, attester og honorering. Under casen om SHot fremhevet han at få respondenter var menn, fornøyde med studiested og studiemiljøet. Han fremhever både Ullandhaug og Bjergsted, og peker på behovet for informasjonsdeling. Han viser til at sistnevnte trekkes frem som en utfordring, uten konkrete løsninger og forslag til tiltak. Han kommer med refleksjoner knyttet til å implementere studiestedet i mobilitetspakken, og viser til et pilotprosjekt tilknyttet Forskningsparken der de har en leiebilordning. Han ønsker innovative løsninger. Han legger vekt på at det har vært spennende å arbeide med casene, og at han håper på å få arbeide mer med dette videre.

Vi har tatt kontakt med to referanser. De er fra hans arbeid i Start UiS og arbeid ved et hotell. Blant det positive som trekkes frem er at han er fantastisk å samarbeide med, ansvarsfull, leverer høy kvalitet i oppgavene han gjennomfører, og tar utfordringer på strak arm. Det fremheves at han er dyktig med mennesker, er pliktoppfyllende og tar oppgaver på alvor.

Adrian hevder at han er løsningsorientert og har evnen til å tilegne seg kunnskap raskt og kunne se det i en relevant setting. Han fremhever at han ikke er redd for å stille spørsmål og være kritisk når det behøves. Valgkomiteen er trygge på at Adrian med sin motivasjon, nærhet til studentmiljøet, engasjement og interesse vil kunne oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Adrian er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!