Valgkomiteen har valgt å innstille Emilie Christensen som varamedlem til universitetsstyret.

Motivasjon for å stille til vervet
Fra ung alder har jeg alltid vært svært opptatt av å engasjere meg og være med på å gjøre en forskjell for meg selv og de rundt meg. I løpet av mine snart 4 år på UiS har jeg engasjert meg i mye, men studentparlamentet har alltid stått mitt hjerte nærmest. Dette fordi det er en plattform som åpner for muligheten til å påvirke og gjøre endringer. Nå har jeg vært en del av studentparlamentet i snart 3 år og kjenner meg klar for nye utfordringer. Et verv i Universitetsstyret føles derfor som et steg i riktig retning for meg da jeg er motivert til å fortsette å engasjere meg for studentene. Studentpolitikken har alltid vært viktig for meg og jeg er ekstremt opptatt av studenters beste, både innen utdanning, rettigheter, likestilling og læringsmiljø. Universitetsstyret fatter alle de overordnede avgjørelser vedrørende universitetet, og det er svært motiverende å kunne få muligheten til å påvirke og gjøre endringer på vegne av studentene og UiS. Det virker også utrolig lærerikt å jobbe i en så stor og omfattende organisasjon som tar for seg strategisk styring innenfor forskning, innovasjon og utdanning.

Universitetet i Stavanger er et forholdvis ungt universitet som stadig er i endring. Høsten 2019 implementerte UiS et nytt kvalitetssystem for å sikre kvalitet i utdanning. Dette har ikke blitt implementert godt nok og ble ansett som uferdig i rapporten fremlagt av NOKUT. Dette resulterte i underkjennelse av UiS sitt kvalitetssystem. En av begrunnelsene for dette var at vi hadde altfor dårlig flyt av informasjon både oppover og nedover i organisasjonen. Her blir det blant annet forklart at en av utfordringene knyttet til dette var tillitsvalgsystemet. Dette er et av flere momenter som blir dratt fram i rapporten, noe jeg anser som alvorlig da UiS kan risikerer å miste universitetsstatusen. Rapporten har gitt meg en driv til å ville ta tak i flere av punktene UiS må forbedre, spesielt tillitsvalgtordningen. Styret må sørge for at UiS tar et større ansvar når det kommer til oppfølging av rapporten. Noe jeg definitivt ønsker å jobbe mot og sørge for at blir et viktig tema for Universitetsstyret.

Videre har det nylig blitt lagt frem en ny campusplan for universitetet vårt, en plan som vil gjøre massive endringer på campus slik vi kjenner det i dag. Planen som er lagt frem viser blant annet at studentenes hus ikke lenger vil eksistere. Under organisasjonsseminar med StOr ble vi vist campusplanen og stilte spørsmål rundt hva som ville skje med studentenes hus og hvor det skulle befinne seg på den nye campusplanen. Dette ble vi fortalt at var usikkert. At studentene og engasjertmiljøet har et eget sted å holde til, som er deres, mener jeg er utrolig viktig. Derfor vil jeg jobbe mot å sikre at denne delen av studentmiljøet blir godt ivaretatt. Jeg vil jobbe for at det skal bli implementert en erstatning for studentenes hus i campusplanen, som er like god om ikke bedre enn løsningen vi har i dag. Det er også svært viktig for meg at SiS sitt planlagte Helsehus blir prioritert. Jeg mener dette vil være avgjørende for å bedre studentenes hverdag og vil være med på å begrense ulike utfordringer som SHoT-undersøkelsen viser at studentene sliter med.

Ny strategi for UiS skal vedtas i løpet av året og det er foreløpig blitt lagt stor vekt på miljø og klima. Fokuset på miljø og klima er stort i samfunnet vårt, og vil bare bli større. Dette vil være aktuelle temaer på tvers av alle studier da det på en eller annen måte vil påvirke livene til oss alle. Det er derfor essensielt at strategien forankres godt i alle ledd av organisasjonen. Ved at den forankres godt i alle ledd vil det kunne lede til at nye og gamle studier vil få fokus på miljø og klima. Jeg mener det vil være viktig å få implementert, i alle studieprogram, fag som tar opp miljø og klima og utfordringene vi går i møte.

I en omstillingsprosess, slik vi nå står ovenfor på UiS, og i verden, er det viktig å ha et åpent sinn og klare å se løsninger der andre ser problemer. Jeg er motivert og føler at jeg er godt egnet til dette vervet fordi jeg er praktisk anlagt, kreativ og løsningsorientert. Arbeidslysten min er også stor og jeg anser meg selv som svært pliktoppfyllende og lærevillig.

Relevant erfaring 
Jeg har flere relevante erfaringer gjennom verv både på og utenfor universitetet. Tidligere har jeg vært styremedlem, økonomiansvarlig og leder for Statsviterne på UiS. I 2018 var jeg også fadderleder for statsvitenskapstudentene. Videre har jeg vært styremedlem i MEES linjeforeningen og nestleder i Høyres Studenter Stavanger. Utenfor UiS startet jeg i januar som styremedlem i Young Professional Board for Norwegian Energy Solutions, noe som har vært med på å gi meg verdifull innsikt i hvordan deler av næringslivet i Stavanger fungerer.

Mest relevant for vervet mener jeg vil være årene jeg har tilbrakt i studentparlamentet. Her startet jeg i 2017 og har vært listeleder for LiberalModerat liste siden august 2018. Videre har jeg erfaringer fra fakultetsstyret for SV fakultetet og Utdanningsutvalget noe jeg mener vil være svært nyttig å ha med seg videre til Universitetsstyret. Deltakelse på flere organisasjonsseminar i regi av StOr, NSO sitt landsmøte, samt Kompetansehevingskurs ved UiS november 2019 er også erfaringer som har kommer godt med. Kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom disse ulike vervene har gitt meg god erfaring i institusjonens virke og prosesser.

Tre målsetninger for perioden

  • Følge nøye oppunder NOKUTs underkjennelse av UiS.
  • Sørge for at studentene og engasjertmiljøet blir godt i varetatt i den nye campusplanen.
  • Sørge for at strategien blir godt forankret i organisasjonen, med spesielt fokus på miljø og klima.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

  • Å raskt få en god dialog med de som allerede sitter i styret.
  • Sette meg inn i og få en god forståelse av pågående saker.
  • Passe på at læringsmiljø blir et like viktig tema som kvalitet i utdanning.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Med min bakgrunn, erfaring og motivasjon er jeg klar til å ta det neste steget for å påvirke UiS til det bedre. Jeg har relevante erfaringer som har gitt meg en god forståelse av UiS som institusjon, i tillegg til erfaringer som har gitt meg god samfunnspolitiskforståelse. Det å ha erfaringer fra næringslivet mener jeg også vil være en fordel for meg i dette vervet. Gjennom flere år i studentparlamentet har jeg god innsikt i studentmiljøets fokusområder og politikk, noe jeg tror vil være essensielt for å kunne fremme saker som er viktige for studentene. Gjennom StOr, NSO og and studentorganisasjoner har jeg også fått nyttig erfaring i hvordan man håndtere små og store budsjetter. Jeg er egnet til dette vervet da jeg har en klar visjon for hva jeg ønsker å oppnå gjennom arbeidet mitt i Universitetsstyret.

I søknadsprosessen har jeg reflektert over hvilke andre kvalifikasjoner jeg innehar som vil komme godt med i Universitetsstyret. Jeg er blant annet kritisk, noe jeg mener er viktig i tilnærminger til saker og prosesser. Ved å ha en kritisk tilnærming sikrer det at man har bedre kontroll på saker og omfanget av dem. I tillegg er jeg sosial og flink til å bygge gode relasjoner, noe som er viktig for at Universitetsstyret kan stå samlet for å nå felles mål for institusjonen. Dersom det skulle komme utfordrende situasjoner er jeg ikke redd for å ta ordet, heller ikke hvis situasjonene skulle være ukomfortable. Jeg er et styremedlem på linje med de andre styremedlemmene uavhengig av bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring.