//English below//

 

Nøkkelsaker

 • 50 milioner til fobedret trivsel og velferd.
 • Flere bussavganger.
 • Flere psykologer til studentene.
 • Bokpakker til alle studier.
 •  

Trivsel og velferd

Vi vil jobbe for:

 • 50 milioner til forbedret trivsel og velferd
  – 20 milioner øremerket til Tappetårnet
 • Jobbe aktivt for å unngå ensomhet blant studenter
 • Større fokus på trivsel i Fadderuken
 • ”Chill-out zones” på campus
 • Eksamen skal ikke forekomme dagen etter nasjonale høytider
 • Konteeksamen skal ikke forekomme i eller rett etter Fadderuken
 • Flere stikkontakter i forelesningssalene
 • Jobbe sammen med UiS for å skape et bedre miljø på campus
 • Kreve streaming av alle forelesninger

samferdsel

Vi vil jobbe for:

 • Flere bussavganger
 • Bomfritt for studenter som er avhengig av bil.
 • Flere sykkelstativ under tak på campus.
 • Bysykkelstasjoner på campus.
 • Nye bysykler som tåler Ullandhaugsbakken.

Helse


Vi vil jobbe for:

 • Flere psykologer til studentene.
 • Dobbel fastlegeordning for alle studenter.
 • Gratis tannlege for alle studenter.
 • Utvide og forbedre terapihundordningen.
 • Styrke studenttelefonordningen.

Økonomi


Vi vil jobbe for:

 • Bokpakker for alle studier.
 • Gratis frukt til alle studenter.
 • Ansvalig styring av økonomien til Fadder.
 • Konkurranseutsetting av flere spisesteder på campus.
 • Utvide panteordningen
 • Studentrabatter til alle studenter uavhengig av alder

 

Key policy

 • 50 million for improving prosperity and welfare.
 • More bus departures.
 • More psychologists for students.
 • Book packages for the students.
 •  

Prosperity and welfare

We will work for:

 • 50 milion for improving prosperity and welfare
  – 20 milioner earmarked for Tappetårnet
 • work actively to avoid loneliness among students
 • Greater focus on well-being during the Fadderweek
 • ”Chill-out zones” on campus
 • Examination should not occur the day after national holidays
 • Defferd exams (continuation exams) should not occur in or immediately after the Fadderweek
 • More electrical outlets in lecture halls
 • Work together with UiS to create a better environment on campus
 • Demand streaming of all lectures

transport

We will work for:

 • More bus departures
 • toll free for students who rely on cars for transport
 • More bike racks with roof on campus
 • Citybike stations on campus
 • New city bikes that can handle going up Ullandhaugsbakken

Health


We will work for:

 • More psychologists for students.
 • Double general practitioner arrangement for students
 • Free dentist for all students
 • Expand and improve therapy dog arrangement
 • Strenghten the studentphoneline

Economi


We will work for:

 • Book packages for all students
 • Free fruit for all students
 • Responsible management of the finances of Fadder
 • outsourcing dining halls on campus
 • Extend the “pante” arrangment
 • Student discount to all students regardless of age

 

 

Listekandidater/List candidates

1. Emilie Christensen
2. Lawrence Dean Mulbah
3. Julie Wangen
4. Gard Berg Olstad
5. Mahnoor Raja
6. Robert Raustein
7. Anne Helene Thorvaldsen
8. Even Hallås
9. Eira Aas Eide
10. Daniel Stenseng
11. Anastasia Nordvik
12. Amalie Skaiå Larsen