Moderat Liste/Moderate List


(English version below)

Moderat Listes visjon er å gjøre Universitetet i Stavanger ledende innen digitalisering, miljø, psykisk helse og internasjonalisering. Vi ønsker å lytte til studentene, og ta deres krav på alvor. Vi har som mål at alle skal ha en stressfri eksamensperiode, hvor studentene skal kunne fokusere på eksamen uten en tung følelse av eksamensnerver. Et godt studentliv er nøkkelen, til å lykkes akademisk. En stemme på Moderat Liste er en stemme på et trygt, godt og moderne UiS for fremtiden.

 

 

Nøkkelsaker

 • Digitalisering, for en enklere studiehverdag.
 • Ta studentenes psykiske helse på alvor.
 • Et bedre klima og mer kollektiv.
 • Internasjonalt UiS, en styrke for fremtiden.

Digitalisering

Vi skal arbeide for:

 • Enklere studenthverdag
 • Bedre internett
 • Gjøre campus til et samlingspunkt for studier, ikke bare forelesning
 • Bedre planløsning i ny ombygging av KE
 • Bedre ventilasjon på hele campus
 • Jobbe for flere stikkontrakter i forelesningssaler og fellesområder

Psykisk helse og stress

Vi skal arbeide for:

 • Flere psykologer, helsesøstre og miljøarbeidere
 • Satse på ”Area for stress relief”
 • Stress-dyr
 • Opprette legevaktordning på campus Ullandhaug
 • Utvide den kommende ordningen med Studenttelefonen
 • Flere massasjestoler

Miljø og samferdsel

Vi skal arbeide for:

 • Forbedre busstilbudet
 • UiS Bus Hub
 • Resirkulering – kildesortering på campus
 • Gratis parkering for alle studenter
 • Gjøre alle parkeringsplassene på campus tilgjengelige for studentene

 Internasjonalt UiS

 • Bedre samarbeid med internasjonale universiteter
 • Gjøre utvekslingsmulighetene mer attraktive
 • Bedre ivaretakelse av internasjonale studenters behov

 Utdanning

 • Flere karriereveiledere og bedre karriereveiledning
 • Bedre samarbeid med ONS for arbeid og deltakelse
 • Studierom til alle linjer
 • Tilrettelegging for mer praksis, og gjøre det mer tilgjengelig
 • Legge til rette for Y-veier i flere studieretninger

 Generelt

  • Samarbeid med andre universiteter angående arrangementer
  • Flere studentfordeler-og rabatter i regionen
  • Bedre utvalg i kantiner og sunnere alternativ
  • Jobbe for et mer åpent StOr som når ut til alle studenter
  • Være tøffere mot StOr

 

English:

Moderate List has a vision to build the University of Stavanger into a leading University in digitalization, the environment, mental health and internationalization. We are a voice for all students both international and Norwegian. Our goal is for all students to have an exam period free of stress, which will help all students focus on their studies without a feeling of anxiety. We believe a strong student community is the key to academic success. A vote for moderate is a vote for a safe, impeccable and modern UiS for the future.

Key issues

 • Digitalization for an easier academic experience
 • Take student health seriously
 • A better environment
 • International UiS, a fortitude for the future

Digitalization

 • Easier academic life
 • Better internet
 • Build a strong campus community, not just for lectures
 • A better blueprint for rebuilding KE
 • Improved ventilation
 • More electrical sockets in lecture halls and canteens

Mental health and stress

 • More psychologists and school nurses
 • Create an area for stress relief
 • Introduce a stress relief pet
 • Open a ER at campus Ullandhaug
 • Expand the student hotline
 • More massage chairs

Environment and public transport

 • Improve the university public transportation
 • UiS Bus Hub
 • Introduce recycling and place recycling bins all over campus
 • Free parking for students
 • Make all parking spaces available for students

International UiS

 • Improve cooperation with foreign universities and build more relationships with foreign universities
 • Make it easier for foreign exchange opportunities
 • Improve integration and take better care of the needs of international students

Education

 • More guidance counselors for a better understanding of career options
 • Improve cooperation between ONS
 • Study halls for all faculties
 • Increase the amount of internships during the school year
 • Increase admittance and make it easier for students with an certificate of apprenticeship to apply for more different related degrees

General interests

 • Have more events with other local colleges
 • Promote increased student discounts in the region
 • More variable and healthier choices in campus canteens
 • Have a more open StOr that reaches out to all students
 • Be tough on StOr

 

Listemedlemmer/List member

Even Hallås
Viktoria Karlsen Opsahl
Håvard Vikse
Julie Wangen
Robert Raustein
Else Karin Bjørheim
Paul Eric Solli Seedell
Anne Haarberg
Camilla Undal
Emilie Christensen
Silje Nyrud
Anne Helene Thorvaldsen
Eira Aas Eide
Rebekka Ramsland