Sosialdemokratisk liste


(English version below)

  Sosialdemokratisk Liste vil jobbe for å fremme studentenes velferd og rettigheter. Vi er opptatt av at alle studenter skal ha like muligheter og vil fremme fellesskapsverdier. Vi vil rette vårt fokus på Studentmiljø, utdanning, ivaretagelse av studentinteresser i UiS som organisasjon og miljø.

Læringsmiljø

Kollektivtransport

 • Vi vil jobbe for at studentkortet fra Kolumbus også skal fungere på båt
 • Vi vil jobbe for busstopp ved Sola Sjø
 • Det behøves flere bussavganger i helgene
 • Studentrabatt for alle studenter, student er student, ingen øvre aldersgrense
 • Mobilitet er et basistilbud – vi ønsker å jobbe med kommunen for å utrede gratis buss

Velferd og sosialt

 • Forbedre psykologtilbudet og generell helsetilbud til studentene
 • Innføre en ordning med introduksjonskort til kulturlivet for studenter
 • Allergivennlig mat skal være i samme kostnadsgruppe som «vanlig» mat og være godt merket
 • Se etter muligheter for øket støtte til Fadder – det er en fest som forebygger ensomhet
 • Ønske en velkomstordning for studenter som ankommer om våren
 • Jobbe for at obligatorisk undervisning blir lagt til etter fadderuken
 • Nei til skolepenger for internasjonale studenter.

Utdanning

Sensurering av eksamen som gir mening for studentene

 • Sensur skal foreligge innen tre uker. Vi skal jobbe med oppfølgning til statistikken rundt for sen sensur.
 • Vi ønsker en saksjoneringsordning på 1000 kr i bot hver dag sensurfristen overskrides, etter modell fra NTNU.
 • Vi vil jobbe for økte bruk av eksterne sensorer der hvor anonymitet ikke ivaretas.

Digitalt campus

 • Jobbe for at flere fag skal tilby alternative digitale løsninger.
 • Utvikle digitalt førstevalg og campus som et helhetlig digitale løsninger for utdanning og forskning.

Kjønnsbalanse

 • Ha fokus på kjønnsbalanse i alle studier og blandt ansatte på universitetet. Iverksette tiltak ved tendenser av skjevhet over tid

Program

 • Vi er for et fullfinansiert medisin-studie.

Samfunn

Grønt universitet

 • Etablere bruk av solcellepanel og andre fornybare energikilder i universitetsbygninger.
 • Forbedre kildesorteringen i alle bygg på UiS.
 • Jobbe for en panteordning på universitetet
 • Større faglig satsning på fornybar energi.
 • Utrede mulighetene for «grønne tak» når det bygges nytt.

Sykkel som et reelt alternativ

 • Etablere en ordning med el-sykkel for studenter på UiS og bedre sykkelparkering og mulighet for omkledningsrom etter modell fra Oslo/Trondheim by.

Organisasjon

Ivaretagelse av studentinteresser

 • Vi vil opprettholde fakultetsstyrene som et beslutningsorgan
 • Leder av StOr inn i rektormøte
 • Arbeide med oppfølgingen av varslingssystemet.
 • Jobbe for at studenter i styrer og utvalg skal bli honorert på lik linje med faglig ansatte og eksterne i samme styrer og utvalg.
 • Jobbe for å innføre obligatorisk førstehjelpskurs for studenter som skal ut i førstegangs yrkesrettet-praksis.

  English:

  Social Democratic List wants to work to promote students welfare and rights. We think it is important for all students to have the same opportunities and to promote communal values. Our focus is on student environment, education, safeguarding student interests at UiS like organizational and environmental interests.

  Learning environment

  Public Transport

  • We will work to ensure the student ticket from Kolombus also includes transport by boats.
  • We will work for a bus stop at Sola Sjø.
  • Student discount for all students. A student is a student, no matter the age. No upper age limits.
  • Mobility is a basic right – we wish to work with the county to offer free transport by bus.

  Welfare and social

  • Better psychologist offers and healthcare in general for students.
  • Introduce a cultural activities introduction card for students.
  • Allergy-friendly food should be in the same cost group as “regular” food and be well-labelled.
  • Look for opportunities to increase the economic support for Fadder – an event that prevents loneliness and isolation.
  • Work for a welcome scheme for students that arrive during the spring semester.
  • Ensure that mandatory lectures are set after the Fadder-week.
  • We say «NO» to tuition fees for international students.
  • Further development of “studentenes hus” (students house) as the students’ place of gathering for organizations and social events.

  Education

  Exam censorship that has meaning for the students

  • Exam censorship should be within three weeks. We will work with follow-up to the statistics for late censorship.
  • We want a sanction scheme of 1000 NOK fine for every day the censorship deadline is exceeded, by a model from NTNU.
  • We will work for better use of external examiners where anonymity is not ensured.

  Digital campus

  • Work so that more subjects can offer alternate digital solutions
  • Further develop digital- first choice and -campus with overall digital solutions for teaching and research

  Gender balance

  • Have focus on gender balance in all programmes and among employees at the university. Implement action when there are tendencies of imbalance over time

  Program

  • Completely financed study program in medicine in affiliation to the new SUS (hospital)

  Community

  Green environment

  • Establish use of solar power and other forms of renewable sources in buildings at the university.
  • Better recycling in all buildings at UiS.
  • Work for a return scheme at the university (on return bottles).
  • Better the focus on professional and occupational renewable energy.
  • Find an opportunity for “green roof” when new buildings are built.

   

  Bicycle as an alternative in real terms

  • Establish a station for electrical bicycles (city bikes) for students at UiS and provide more spots for bicycle parking and an opportunity for a changing-room, by model from Oslo/Trondheim city.

  Organization

  Assurance of student interests

  • We want to maintain the faculty boards as decision-making body.
  • We want the president of StOr to take part in principal meetings.
  • Work with a follow-up of the warning system.
  • Work to provide all student in boards and committees with an honorarium in line with employees at UiS and externals in the same board or committee.
  • Work to introduce mandatory first-aid course for all students who attends occupational practice for the first time

   

  Listemedlemmer/List members

  Jakob Pfefferkorn Ruus
  Joachim Børlie
  Liv-Åse Hesvik-Lorck
  Silje Iren Reitan
  Jørgen Jakobsson
  Eline Jacobsen Vikse
  Amalie Skaiå Larsen
  Una Ruzic
  Grethe Marie Strøm
  Lisa Mari Fiskum
  Kristian Holmvik Malmo
  Mads Kapstad
  Eli Nessa
  Håkon Kvissel Ohren
  Jørgen Leikvoll Nordby
  Antonia Sævik Kvalsvik