Studentparlamentet bestemte i fjor høst å opprette et fond som studentorganisasjoner og linjeforeninger kan søke om penger fra. Tanken er at disse midlene skal brukes til å fremme studentengasjement og tilhørighet blant studentene ved Universitetet i Stavanger. 

Sosialt støttefond

Studentparlamentet vedtok opprettelse av et fond som studentorganisasjoner og linjeforeninger kan søke om penger fra. Tanken er at disse midlene skal brukes til å fremme studentengasjement og tilhørighet blant studentene ved Universitetet i Stavanger. Midlene deles ut av arbeidsutvalget til StOr, og midlene deles ut fortløpende etter hvert som søknadene blir sendt inn.   

Søknaden
Søknadsprosessen skal være enkel, slik at man kan bruke mest mulig tid og krefter på aktivitet for studentene. Det er satt av 10 000 kroner for 2022 og det er arbeidsutvalget i StOr som styrer tildelingen. Vi håper at så mange som mulig søker, sånn at aktivitetsnivået på UiS øker. Dersom det søkes om mer poenger enn vi kan dele ut, skal tildelingene vurderes basert på størst bidrag til engasjement og tilhørighet ved UiS.

Søknaden bør inneholde:

1.Beskrivelse av arrangementet

2. Hvem arrangementet er for og hvor mange dere tror vil delta

3. Beskrivelse av hva dere vil bruke støtten på. Dette kan gjøres ved å sende budsjett for arrangementet dersom dere ønsker det.  

4. Hvordan kan arrangementet bidra til å skape engasjement og tilhørighet blant studentene ved UiS?  

Retningslinjer for støttefondet
Guidelines for the fund
Sen inn søknad om støtte