Birita Jung Eysturoy

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Å være studentrepresentant i universitetsstyret vil være en spennende og utfordrende mulighet for meg som student. Det gir meg som student en unik mulighet til å påvirke beslutninger som tas innenfor høyere utdanning, og sikre at studentenes stemme blir hørt og representert på en måte som er relevant og meningsfull. Som studentrepresentant vil jeg jobbe tett med andre medlemmer av universitetsstyret for å utvikle og implementere strategier og politikk som vil påvirke både studentene og ansatte på universitetet. Jeg vil være med på å sette en agenda for universitetet, og sørge for at studentenes behov og ønsker blir tatt hensyn til i alle beslutninger som tas. Som studentrepresentant ser jeg også frem til muligheten til å lære om de utfordringene som universitetene står overfor, og få innsikt i hvordan universiteter fungerer på et overordnet nivå. Dette ser jeg på som viktig erfaring for personlige og faglige utvikling, og noe som vil gi meg verdifull innsikt i utdanningssektoren. En annen grunn til at jeg er motivert for å være studentrepresentant i universitetsstyret er muligheten til å bygge et nettverk av fagfolk og eksperter innenfor høyere utdanning. Som studentrepresentant vil jeg jobbe sammen med andre respekterte og erfarne personer som deler en felles interesse for utdanning og forskning. Dette er en muligheten til å knytte verdifulle kontakter og bygge relasjoner som kan være til nytte for senere i min karriere. Til slutt kan det også være en stor personlig tilfredsstillelse i å være studentrepresentant i universitetsstyret. Jeg vil kunne se resultatene av arbeidet mitt i form av en bedre utdanning og en mer effektiv organisasjon. Dette kan gi en følelse av stolthet og prestasjon som kan være vanskelig å oppleve andre steder.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
I 2020 var jeg aksjonssjef for innsamling til kreftforeningen på Eidsvoll videregående skole. Som aksjonssjef utviklet jeg ferdigheter i å organisere, planlegge og gjennomføre en kampanje. Dette vil være nyttig når det gjelder å jobbe med andre medlemmer av universitetsstyret for å utvikle og implementere strategier og politikk som vil påvirke både studentene og ansatte på universitetet. Videre kan min erfaring som aksjonssjef være relevant når det gjelder å kommunisere og samarbeide med ulike grupper og organisasjoner. Som studentrepresentant i et universitetsstyre vil jeg jobbe med ulike grupper, inkludert andre studenter, ansatte og ledere. Å ha erfaring med å samarbeide og kommunisere effektivt med ulike grupper kan derfor være verdifullt i denne rollen. Under min tid som aksjonssjef utviklet jeg evnen til å motivere og lede et team av frivillige. Dette ser jeg på som en viktig ferdighet når man samarbeider med andre medlemmer av universitetsstyret for å oppnå felles mål og sikre at studentenes interesser blir ivaretatt.

Nevn tre hjertesaker
1. Studentvelferd: Universiteter har ansvar for å skape et trygt, støttende og inkluderende miljø for studentene sine. Dette kan inkludere tiltak som å tilby/forbedre mental helsestøtte og krisetjenester, forbedre tilgjengeligheten av rimelig studentbolig og sikre at studentene har like muligheter og rettigheter.

2. Akademisk kvalitet og mangfold: Universiteter har ansvar for å tilby høykvalitets utdanning og sikre at studentene får en helhetlig utdannelse som kan forberede dem for fremtidige karrierer. Dette kan inkludere tiltak som å støtte forskning og innovasjon, sikre at undervisning og læring er relevant og oppdatert og fremme mangfold og inkludering i hele universitetssamfunnet.

3. Studentmedvirkning: Universiteter bør gi studentene en reell og meningsfull mulighet til å delta i beslutningsprosesser som påvirker dem direkte, og sikre at studentenes perspektiver og behov er representert i universitetets politikk og praksis.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Komplekse beslutningsprosesser: Universitetsstyret må ofte ta vanskelige og komplekse beslutninger som kan påvirke mange interessenter og ha langvarige konsekvenser. En utfordring kan være å forstå alle sider av saken og å ta en veloverveid beslutning som er til det beste for studentene og universitetet som helhet.

Konflikter mellom interessenter: Studentrepresentanter i universitetsstyret kan møte motstridende synspunkter fra ulike interessenter, for eksempel studenter, ansatte og universitetsledelsen. En utfordring kan være å finne felles bakgrunn og jobbe mot et felles mål på tvers av disse interessentene.

Mangel på ressurser: Det kan være begrensede ressurser tilgjengelig for å implementere visse initiativer eller forbedringer som studentrepresentanter ønsker å gjennomføre. En utfordring kan være å identifisere alternative løsninger eller å arbeide med universitetsledelsen for å sikre at studentenes stemmer blir hørt og deres behov blir oppfylt.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Som student i statsvitenskap har jeg en god forståelse av hvordan beslutninger påvirker samfunnet og hvordan politiske prosesser fungerer. Dette gjøre meg i stand til å sette meg inn i komplekse saker og jobbe for studentenes interesser, og jeg kan med det være en stemme for at studentenes behov og ønsker blir ivaretatt i beslutningsprosesser. I tillegg har jeg en god forståelse av hvordan samfunnsproblemer og politiske spørsmål påvirker studentenes liv, og jeg kan bruke denne forståelsen til å engasjere og mobilisere studentene til å delta i universitetets beslutningsprosesser og til å arbeide for å skape positive endringer på universitetet.


Elaborate on your motivation for running for student representative
Being a student representative on the university board will be an exciting and challenging opportunity for me as a student. It gives me as a student a unique opportunity to influence decisions made within higher education, and ensure that the students’ voice is heard and represented in a way that is relevant and meaningful. As a student representative, I will work closely with other members of the university board to develop and implement strategies and policies that will affect both the students and staff at the university. I want to help set an agenda for the university, and ensure that the students’ needs and wishes are taken into account in all decisions that are made. As a student representative, I am also looking forward to the opportunity to learn about the challenges that universities face, and to gain insight into how the university function at an overall level. I see this as important experience for personal and professional development, and something that will give me valuable insight into the education sector. Another reason why I am motivated to be a student representative on the university board is the opportunity to build a network of professionals and experts within higher education. As a student representative, I will work with other respected and experienced people who share a common interest in education and research. This is an opportunity to make valuable contacts and build relationships that may benefit me later in my career. Finally, there can also be great personal satisfaction in being a student representative on the university board. I want to be able to see the results of my work in the form of a better education and a more efficient organization. This can give a sense of pride and achievement that can be difficult to experience elsewhere.

Write briefly about your relevant experiences
In 2020 I was campaign manager for fundraising for the cancer association at Eidsvoll videregående skole. As campaign manager, I developed skills in organizing, planning and executing a campaign. This will be useful when it comes to working with other members of the university board to develop and implement strategies and policies that will affect both the students and staff of the university Furthermore, my experience as campaign manager can be relevant when it comes to communicating and collaborating with different groups and organisations. As a student representative on a university board, I will work with various groups, including other students, staff and managers. Having experience of collaborating and communicating effectively with different groups can therefore be valuable in this role. During my time as campaign manager, I developed the ability to motivate and lead a team of volunteers. I see this as an important skill when collaborating with other members of the university board to achieve common goals and ensure that the students’ interests are safeguarded.

Name three cases that are important to you
1. Student welfare: Universities have a responsibility to create a safe, supportive and inclusive environment for their students. This may include measures such as offering/improving mental health support and crisis services, improving the availability of affordable student accommodation and ensuring that students have equal opportunities and rights.

 2. Academic quality and diversity: Universities have a responsibility to offer high-quality education and ensure that students receive a comprehensive education that can prepare them for future careers. This can include measures such as supporting research and innovation, ensuring that teaching and learning are relevant and up-to-date and promoting diversity and inclusion throughout the university community.

3. Student participation: Universities should give students a real and meaningful opportunity to participate in decision-making processes that affect them directly, and ensure that the students’ perspectives and needs are represented in the university’s policy and practice.

What challenges do you see yourself facing in this role?
Complex decision-making processes: The university board often has to make difficult and complex decisions that can affect many stakeholders and have long-lasting consequences. A challenge can be to understand all sides of the case and to make a well-considered decision that is in the best interests of the students and the university as a whole. Conflicts between stakeholders: Student representatives on the university board may face conflicting views from various stakeholders, for example students, staff and the university management. A challenge can be to find a common background and work towards a common goal across these stakeholders. Lack of resources: There may be limited resources available to implement certain initiatives or improvements that student representatives wish to implement. A challenge may be to identify alternative solutions or to work with the university management to ensure that the students’ voices are heard and their needs are met.

Why exactly should you be chosen for this position?
As a student of political science, I have a good understanding of how decisions affect society and how political processes work. This enables me to familiarize myself with complex matters and work for the students’ interests, and I can therefore be a voice for ensuring that the students’ needs and wishes are taken care of in decision-making processes. In addition, I have a good understanding of how social problems and political issues affect students’ lives, and I can use this understanding to engage and mobilize students to participate in the university’s decision-making processes and to work to create positive changes at the university.