AKSEL

AKSEL er linjeforeningen for maskiningeniørstudenter ved UiS. Alle som studerer maskin på bachelornivå eller tar en maskinbasert master er velkommen som medlemmer. Vårt formål er å styrke næringslivkontakten, studentmiljøet og det faglige miljøet for alle medlemmer. Vi er synlige gjennom året ved å avholde bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og sosiale arrangementer som julebord, pizzakvelder og eksamensfester. I tillegg til dette har vi også vårt eget idrettslag. Dette bidrar i stor grad til det sosiale samholdet blant medlemmene våre.

Kontaktinformasjon:
post@aksel-uis.no
leder@aksel-uis.no

Hjemmeside:
www.aksel-uis.no

BIF

Byggingeniørenes linjeforening (BIF) er linjeforeningen for alle som studerer bygg slik som konstruksjonsteknikk, byplanlegging og teknisk planlegging, samt alle mastere som bygger videre på nevnte studieretninger. Dette gjør at byggingeniørfaget ved Universitetet i Stavanger er en av de mer allsidige bygglinjene i Norge. I tillegg er alle studenter som begynner på en av de overnevnte studiene ved UiS, medlem av foreningen. BIF ble etablert for å bygge et større sosialt og faglig felleskap mellom alle som studerer bygg ved UiS. Et viktig formål for oss er å styrke kompetansen innenfor faglinjen og derfor, i samarbeid med instituttene, jobber vi aktivt med rekrutteringen til studieprogrammene våre ved alle arrangementer.

Kontaktinformasjon:
studentkontakt@bif-uis.no
post@bif-uis.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.bif-uis.no

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for masterutdanning i Industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger. Studentene ved studiet har ingeniørbakgrunn fra universiteter og høyskoler rundt om i hele Norge, blant annet innenfor petroleum, maskin, marineteknikk, bygg og elektro. Foreningen er opptatt av å samle sine medlemmer både faglig og sosialt. INDØKS bidrar til et godt faglig utbytte ved å arrangere flere ulike kurs. I tillegg tilrettelegges det for godt sosialt samhold, gjennom mange spennende og varierte arrangement gjennom hele året.

INDØKS sine medlemmer, indøkerne, er engasjerte, karrierebevisste og ønsker et tett samarbeid med næringslivet. Ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og foredrag, knytter foreningen tette bånd mellom næringslivet og studentene. I tillegg er INDØKS arrangør av Karrieredagen – den største karrieremessen ved Universitetet i Stavanger. Her skapes en viktig grobunn for interaksjon mellom studenter og næringslivet.

Kontaktinformasjon:
leder@indoks.no

KiS

KiS er linjeforeningen for kjemistudenter i Stavanger og ble opprettet februar 2010. Hensikten med linjeforeningen er å skape bedre samhold blant studentene, Vi arrangerer turer og fester, skaper kontakt med bedrifter og hjelper studentene til å skape et kontaktnett. Med slike tiltak er formålet med linjeforeningen at studentene skal ha det bra på skolen og at flest mulig skal fullføre utdanningen.

Følgende studieretninger er med under KiS:

– Biologisk kjemi (bachelor 3 år)
– Kjemi og miljø (bachelor 3 år)
– Biological Chemistry (master 2 år)
– Environmental Monitoring in the Northern Regions (master 2 år)
– Environmental Technology (master 2 år) (2 studieretninger; Offshore Environmental Engineering of Water Science and Technology)

Kontaktinformasjon:
post@kjemiistavanger.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.kjemiistavanger.no

LED

Linjeforeningen for Elektro og Data (LED) ble stiftet 20. januar 2014. LED er den offisielle linjeforeningen for alle elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger på bachelornivå. Vi representerer over 250 registrerte medlemmer ved Universitetet i Stavanger, fordelt på våre 3 linjer:

– Elektro (Y-vei)
– Elektro (S-vei)
– Data

Vår ambisjon er å skape et godt studentmiljø og gjøre studentene kjent med mulighetene i arbeidsmarkedet. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner, samtidig som vi samarbeider med de andre linjeforeningene på TekNat for å skape godt samhold med de andre ingeniørstudentene.

Kontaktinformasjon:
leder@led-uis.no

LIAM

LIAM er linjeforeningen for mastergraden i Industrial Asset Management ved UiS. Studentene ved studiet har en ingeniørfaglig bakgrunn, som oftest innen bygg eller maskin. Industrial Asset Management er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer ingeniørkunnskap og teknologi med drifts- og ledelsesaspekter. Studiet har en sterk internasjonal profil med studenter fra hele verden.

LIAM er opptatt av å styrke studentmiljøet og samholdet for studentene ved studieprogrammet. Dette oppnår vi ved å blant annet arrangere forskjellige sosiale sammenkomster, holde nær kontakt med relevant næringsliv, samt være aktive faglig sett.

Kontaktinformasjon:
magnus.geheb@gmail.com

Petroil

Petroil er linjeforeningen for studenter som tar petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger, både på bachelor- og masternivå. Vi ønsker å bedre studentenes studiehverdag gjennom å arrangere sosiale arrangementer, ha en aktiv deltakelse i det faglige og ved å knytte synergier med næringslivet. Gjennom semesteret arrangerer vi ulike typer sosiale sammenkomster som enten er åpent for alle eller kun Petroils medlemmer. Hvert år arrangerer vi også tur til Houston for 3. klassinger med ulike bedriftsbesøk.

Vår fagansvarlig har tett oppfølging med de ulike foreleserne og assisterer i klagesaker. Gjennom vår nettside petroil.no, kan man fylle ut tilbakemeldingsskjemaer, samt finne et stort utvalg notater til de ulike petroleumsfagene. Vi har også vårt eget fotballag, Petro II, som er et av de sterkeste lagene i studentligaen. Vi er alltid på utkikk etter flere som vil engasjere seg!

Kontaktinformasjon:
post@petroil.no

Facebook:
www.facebook.com/petroil.uis

Hjemmeside:
www.petroil.no

Theta

Theta er linjeforeningen for matematikk- og fysikkstudentene ved UiS. Theta har et aktivt miljø og disponerer klubblokaler i KE med tilhørende arbeidsplasser for sine medlemmer. Foreningen har studenter fra både bachelor-, master- og Ph.D.-nivå, og har et nært samarbeid med instituttet. Som en liten forening arbeider vi aktivt for å ivareta medlemsmassen. Det arrangeres derfor interne foredrag og utenomfaglige samlinger med fokus på det sosiale.

Vi gir deg verken hette- genser, nøkkelring eller thermokopp, men lar deg ta del i et fagmiljø som UiS selv rekrutterer doktorgradsstipendiater fra. Medlemsmassen er en mangfoldig forsamling med god kjønnsbalanse, men har hovedvekt på realister i tyveårene.

Kontaktinformasjon:
theta@stud.uis.no