Valgkomiteen har nå publisert sin innstilling til stillingene som har vært utlyst. Det er fortsatt mulig å stille til valg, dersom man møter opp på valgmøtet onsdag 15. mai klokken 13.30-16.00! Les videre for å få med deg de som er innstilt. ENGLISH BELOW.

Arbeidsutvalget i StOr

Leder av StOr: Joachim Børlie

Valgkomiteen har valgt å innstille en kandidat som er svært motivert for sitt verv. Kandidaten har god erfaring med organisasjonsarbeid både fra politikken og studentpolitikken. Kandidaten har vist stort engasjement i studentpolitikken og har bygget gode relasjoner i studentmiljøet på UiS. Kandidaten viser enorm kunnskap i sitt nåværende verv og ovenfor det nye vervet. Kandidaten er en person som tar ansvar og har et brennende engasjement for studentene. Under søknaden og intervjurunden opplevde vi kandidaten som trygg, ydmyk og kunnskapsrik. Vi har et inntrykk av at kandidaten har en god arbeids ånd og vil legge ned det arbeidet som trengs. I tillegg at kandidaten er en person som legger stor vekt på en god styrekultur gjennom et godt samarbeid med resten av arbeidsutvalget. Vi i valgkomiteen har derfor en stor tro på at kandidaten er et sikkert valg og viktig for veien videre i StOr. Valgkomiteen har valgt å innstille enstemming på Joachim Børlie til leder av StOr.

Nestleder for Læringsmiljø: Mahnoor Raja

Valgkomiteen har valgt å innstille på en kandidat til vervet som nestleder for læringsmiljø som har vist seg svært god til å bygge relasjoner i studentmiljøet. Kandidaten har erfaring fra student politikken og i parti politikken. Kandidaten har utvist gode kvaliteter i sin representasjon for universitetet og spesielt som folkevalgt i Sola kommune. Valgkomiteen opplever at kandidaten stiller sterkt som nestleder kandidat og vil kunne supplere et arbeidsutvalg med god politisk erfaring og gjennom personligferdigheter. Valgkomiteen har enstemmig innstilt på Mahnoor Raja som nestleder for læringsmiljø.

Nestleder for Utdanning: Philip Jamissen

Valgkomiteen har valgt å innstille på én kandidat som vil være et friskt pust for StOr. Personen har hatt flere gode erfaringer blant annet gjennom studentparlamentet som vil komme til nytte i det nye vervet. Han er en selvstendig person som vet hvordan man skal få noe gjort. Vedkommende viser også han er innovativ, har pågangsmot og tålmodighet. Kandidaten blir viktig som nestleder for utdanning og vil kunne være en tydelig stemme og et friskt pust i arbeidsutvalget. Valgkomiteen har valgt å innstille enstemming på Phillip Jamissen som nestleder for utdanning.

Fadder

Faddersjef – Ingen kandidater innstilt

Nestleder Event i Fadder – Ingen kandidater innstilt

Nestleder Organisatorisk i Fadder – Ingen kandidater innstilt

Representanter til Universitetsstyret

Kvinnelig representant: Cathrine J. Sønvisen

Mannlig representant: Vegard Valberg (mangler bilde)

Valgkomiteen har valgt å innstille to faste representanter til Universitetets styre. Begge kandidater har tidligere erfaring med styrearbeid, og har god kjennskap til hva universitetsstyret skal, og har arbeidet med. De har også et øye for engasjement, og er gode frontfigurer for studentene. De har representert studentene eksemplarisk og kommer til å fortsette i det videre arbeidet. Vi mener begge kandidater vil være med å drive universitetet i riktig retning. Valgkomiteen har valgt enstemmig å innstille på Cathrine Sønvisen som kvinnelig kandidat, og Vegard Valberg som mannlig kandidat. Valgkomiteen har ikke valgt å innstille på en vara grunnet mangel på søknader.

Kontroll og -Kvalitetskomiteen

Innstilt medlem: Ragnhild Ekren

Valgkomiteen har valgt å innstille på den personen som har vist kunnskap om studentparliamentet og StOr. Personen er dyktig, nøye og gjennomfører alltid arbeidet sitt skikkelig. Vedkommende viser standhaftighet, potensial og tålmodighet. Kandidaten stiller sterkt som medlem av kontroll og kvalitetskomiteen og vil være en god figur i komiteen. Vi i valgkomiteen har troen på at kandidaten vil en sikker støtte og en god partner i KK. Valgkomiteen velger å enstemmig innstille på Ragnhild Ekren som medlem til KK.

English

The Election Committee has now published their recommendation for the different positions to the election. It is still possible to run for election, by attending the election meeting, Wednesday the 15th of May from 13.30 to 16.00. Continue reading to see who the election committee has recommended.

The Executive Committee

President of StOr: Joachim Børlie

The Election Committee have decided on a candidate, which is highly motivated in his current position. The candidate has experience with political organizing in both party politics and student politics. The candidate has an inspiring spark for student politics and has built strong relations in student communities. The candidate shows great knowledge for his current position and for the position he is elect. As a person, he is the who takes responsibility and is committed to his constituents. While reviewing his application and through his interview, we experienced the candidate showing great humility, as safe and knowledgeable. We perceive the candidate as to have a hardworking spirit and the ability to do the job at hand. Additionally, the candidate shows great interest in providing a positive and cooperative work environment for the board. The election committee believes strongly that the candidate is an undisputed choice and will be important in future matters for StOr. The Election Committee have unanimously decided on Joachim Børlie for the position as president of StOr.

Vice President of Learning Environment: Mahnoor Raja

The Election Committee have decided on a candidate to the position as vice president of student welfare, and has shown a strong ability to form relations within student communities at the university. The candidate has political experience in both party and student politics. The candidate proves worthy through her representation of the university and as an elected representative in the municipality of Sola. The election committee believes she is a strong candidate and will be able to further improve StOr with her political experience and personal traits. The Election Committee have unanimously decided on Mahnoor Raja as the vice president of student welfare.

Vice President of Education: Philip Jamissen

The Election Committee have decided on a candidate, which will be a new voice to the board. Personally, he has experience through the studentparliament, which will be useful in his new role. He is an independent figure who knows how to get the work done. He also proves to be creative, patient and pursuant. The candidate will play an important role as the vice president for education. Especially as a strong- and new voice. The Election Committee have unanimously decided on Phillip Jamissen as the vice president of education.

Fadder

Fadderpresident UiS: no candidates has been recommended.

Organizational Vice President: no candidates has been recommended.

Event Coordinator: no candidates has been recommended.

Representatives to the University Board

Female representative: Cathrine J. Sønvisen
Male representative: Vegard Valberg

The Election Committee have decided on two candidates for the university board. Both the candidates have experience with different organizations in leadership roles, and have astounding knowledge of university operations. They are highly motivated and great spokesmen for all university students. They have represented student interest in the best fashion and will continue to do so. We believe both candidates will further the university in a good direction. The Election Committee has unanimously decided on Cathrine Sønvisen as the female candidate and Vegard Valberg as the male candidate for the university board. The Election Committee has chosen not to elect substitutes caused by a lack of applications.

Control and -Quality Committee

Recommended member: Ragnhild Ekren

The Election Committee have decided on a candidate showing knowledge about student politics and the student organization. The candidate is skilled and careful in her work and always fulfill her duties above expectations. She proves patient, staunch and with great potential. As a member of the oversight committee she will prove to be a strong and fulfilling member. The election committee believe the candidate is a stabile and strong figure who will be a good partner in the oversight committee. The Election Committee decided unanimously on Ragnhild Ekren as a member of the oversight committee.