Igor Bondarenko


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
I am happy to have a chance to influence the future of UiS and to help make important decisions that concern the university and its students. It is a unique opportunity to contribute to the education system and take a wider role in political life. The opportunity to combine the position with my studies is also an advantage.

Jeg er glad for å ha mulighet til å påvirke fremtiden til UiS og være med å ta viktige beslutninger som angår universitetet og dets studenter. Det er en unik mulighet til å bidra til utdanningssystemet og ta en bredere rolle i det politiske liv. Muligheten til å kombinere stillingen med studiene mine er også en fordel.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
I have more than a year’s experience as the student parliament representative for the ISU list. I was also delegated to attend NSO and SAIH national meetings.

Jeg har mer enn ett års erfaring som studentparlamentsrepresentant for ISU-lista. Jeg ble også delegert til å delta på NSO og SAIHs landsmøter.

Nevn tre hjertesaker
1. Quality of education: support the professional development and learning environment for students. 
2. Institutional policy regarding the university’s strategy
3. Representation of the students’ interests, ensuring access to quality education

1. Kvalitet på utdanning: støtte faglig utvikling og læringsmiljø for studenter
2. Institusjonspolitikk vedrørende universitetets strategi
3. Representasjon av studentenes interesser, sikre tilgang til kvalitetsutdanning

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
1. Staying informed about all university policies, statements and changes. 2. Diving into the complex solutions connected to budget, academic policy and planning 3. Providing the representation of the students’ interests as there is low involvement of the students in the political life of the university. 1. Holde seg informert om alle universitetets retningslinjer, uttalelser og endringer. 2. Dykke ned i de komplekse løsningene knyttet til budsjett, akademisk politikk og planlegging 3. Gi representasjon av studentenes interesser da det er lavt engasjement fra studentene i universitetets politiske liv.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
I have experience and a good understanding of the board work. As an international student, I can provide a diverse overview of the educational system. Despite the lack of academic studies in the social sciences, I posses a strong interest in politics. As a person, I am responsible for my commitments and try to have a creative approach and give new insights into current matters.

Jeg har erfaring og god forståelse for styrearbeidet. Som internasjonal student kan jeg gi en mangfoldig oversikt over utdanningssystemet. Til tross for mangel på akademiske studier innen samfunnsvitenskap, har jeg en sterk interesse for politikk. Som person er jeg ansvarlig for mine forpliktelser og prøver å ha en kreativ tilnærming og gi ny innsikt i aktuelle saker.