Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Eira Aas Eide som nestleder for læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr.

Eira har fra og med mai 2020 en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. I 2018 ble Eira introdusert for engasjertmiljøet ved UiS, og ble da valgt som økonomiansvarlig i YATA Stavanger. Gjennom YATA har hun fått kjennskap til utarbeidelse av budsjetter, regnskap og generell økonomistyring. Etter introduksjonen til engasjertmiljøet har vervene og engasjementet til Eira økt. Hun har hatt ansvar for valgkampen til LiberalModerat Liste under valget på høsten i 2019, og har senere fått erfaring fra Velferdstinget, Utdanningsutvalget og studieprogramutvalget ved IMS-instituttet. I tillegg til disse vervene har hun engasjert seg i stor grad på arrangementene i regi av StOr i det året som har vært. Valgkomiteen mener at Eiras erfaringer og engasjement er særdeles viktige å ta med seg videre inn i vervet som nestleder for læringsmiljø.

Eira har lenge tenkt på å stille til valg som nestleder for læringsmiljø i StOr, og hun forklarer at det er flere faktorer som har spilt inn i denne avgjørelsen. Hun forteller valgkomiteen at ved å engasjere seg har det åpnet øynene hennes for viktigheten og utbyttet en får ved å engasjere seg. Hun påpeker at det er så mye mer ved studietiden enn å sitte på biblioteket og lese pensum til ulike fag, og at det å engasjere seg kan være med på å forbedre kvaliteten ved studietiden til mange studenter. Videre forteller hun at noe av motivasjonen for at hun søkte er å åpne engasjertmiljøet mer opp og gjøre det mer tilgjengelig for et større spekter av studenter. Hun ønsker å skape et miljø der terskelen for å komme innom Studentens Hus skal bli lavere, og ønsker å tilrettelegge for at alle skal føle seg velkommen. Eira understreker videre at det å skape et godt miljø på lærestedet både innad på studiene og på tvers av studieretninger kan være med på å bedre studiehverdagen og den psykiske helsen til studenter ved UiS. Valgkomiteen mener at de refleksjonene og den motivasjonen Eira viser for å tiltre vervet som nestleder for læringsmiljø er svært verdifulle.

Eira fikk i forkant av intervjuet tilsendt følgende caser:

Trekk frem noen punkter fra ShoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Eira imponerte valgkomiteen under casefremførelsene. Under fremførelsen av SHoT-undersøkelsen peker hun spesielt på at psykisk helse er en av de største utfordringene man står ovenfor i dag. Hun viser her god kjennskap og kompetanse til området, men hun viser òg til nytenkende ideer som å skape lavterskeltilbud for studenter som har psykiske problemer. Hun reflekterer videre over hvordan den psykiske helsen hos studentene vil påvirkes av koronasituasjonen. Under fremførelsen av campusutviklingsplanen drar hun frem viktige punkter, og hun reflekterer godt over hva som er positivt med planen. Det valgkomiteen også verdsetter er at hun setter spørsmålstegn ved noen av punktene i planen hun mener bør forbedres og konkretiseres. Eira kommer med gode løsningsforslag til hva som kan gjøres for å bedre situasjonen til studentene, både når det gjelder resultatene i ShoT-undersøkelsen fra 2018 og det som legges frem i campusutviklingsplanen. Valgkomiteen mener de punktene Eira trekker frem er dagsaktuelle, og valgkomiteen verdsetter de nye tankene og ideene som blir presentert.

Valgkomiteen har kun sett det nødvendig å kontakte én referanse, og denne referansen har vært en tidligere leder under Eira sin praksisperiode. Referansen forteller at arbeidsplassen har et lite arbeidsmiljø, og at man er avhengig av at man får inn personer som lett kan passe inn i miljøet for å sikre at arbeidet skal fungere optimalt. Referansen forteller videre at Eira gled rett inn i arbeidsmiljøet og at det ikke trengtes noen innsats for å få henne til å passe inn. Videre forteller referansen at Eira er en svært nysgjerrig jente med mange spørsmål, og at hun stiller kritiske spørsmål til hvordan prosesser blir gjennomført. Eira har òg deltatt på alle arrangementer i regi av arbeidsplassen og fungert som et ordinært medlem av arbeidsstaben. Referansen forteller videre at hun gjennom perioden jobbet hardt med å skrive praksisrapporten, noe som både UiS og praksisplassen dro god nytte av.

Eira imponerer valgkomiteen under dybdeintervjuet, og hun har gode refleksjoner under hele samtalen. Valgkomiteen får òg inntrykk av at Eira har en genuin motivasjon for vervet, og at hun har god forståelse for hva vervet innebærer. Hun har et ønske om å være en person som kan jobbe for at studentmiljøet til UiS skal bli enda bedre, samtidig som hun gjør det klart at det viktigste er å jobbe for studentene på lang sikt.

Valgkomiteen er trygge på at Eira med sin motivasjon, tidligere erfaringer, interesse og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Eira er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!