Det var svært mange kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Emilie Martinsen Christensen som vara til kvinnelig studentrepresentant i universitetsstyret.

Emilie har studert ved UiS i fire år, der hun har tatt en bachelor i statsvitenskap med spesialisering i personalledelse, og går nå master i energi, miljø og samfunn. Hun er en tydelig stemme i engasjertmiljøet, og har hatt en rekke ulike verv. Hun har blant annet vært styremedlem i MEES sin linjeforening, vært styremedlem, økonomiansvarlig og styreleder for Statsviterne på UiS, vært nestleder for Høyres studenter, samt vært medlem av fakultetsstyret for det samfunnsvitenskapelige fakultetet og studentrepresentant i utdanningsutvalget. Hun har også vært to år i studentparlamentet, og har vært listeleder fra 2018. Hun har ansett studentparlamentet som en hjertesak og vært ekstra engasjert her.

Nå ønsker Emilie nye utfordringer, og er med sin gode erfaring klar for å gå et skritt videre. Hun ønsker et verv som kan kombineres med studier, og synes at dette vervet er særlig interessant. Dette da hun ser for seg at det vil gi viktige erfaringer, samtidig som hun tror hun vil få nye perspektiver på møtekultur og beslutningsprosesser. Hun ønsker også å lære av de andre styremedlemmene, og se institusjonen fra andre vinkler enn hun er vant til. Hun har ambisjoner om å stå hardt på studentenes og egne perspektiver, og være godt forberedt og presentere gjennomtenkte argumenter. Hun presenterer gode forslag til hvordan hun kan holde tett kontakt med de andre tillitsvalgte ved universitetet.

Emilie har lest seg svært godt opp på vervet i forkant, og viser god kjennskap til strukturene, prosessene og oppbyggingen av organene ved universitetet. Hun ser relevansen ved sine tidligere erfaringer, samtidig som hun reflekterer rundt vesentlige forskjeller ved dette vervet. Hun mener at hennes erfaring fra studentparlamentet har gjort at hun har fått god kontakt med studentene ved UiS og at hun opplever at hun har kontroll på hva studentene behøver og ønsker seg. Hun gleder seg særlig til å arbeide med campusutviklingsplanen, og mener hun har viktige innspill som kan heve læringsmiljø og utdanning. Hun er særlig interessert i psykisk helse, og ønsker å få på plass lavterskeltilbud til studentene. Her har hun vært i en lang dialog med SiS, og opplever innflytelse på avgjørelser som blir tatt.

Emilie mener at UiS sine viktigste oppgaver fremover er å få godkjent kvalitetssystemet, god behandling av campusutviklingsplanen og strategien som skal vedtas til høsten.

Emilie fikk følgende caser tilsendt i forkant av intervjuet:

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgtsystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Trekk frem noen punkter fra ShoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Emilie imponerer særlig under casefremførelsen om tillitsvalgtsystemet. Hun ønsker å snu helt om på systemet og mener at det kan gjøres gjennom tre nivåer: Urnevalg til sentrale tillitsverv, valg av representanter til utdanningsutvalg o.l. i studentparlamentet vha. en valgkomité og tydelig rekrutterings- og søknadsprosess, og at tillitsvalgte til instituttråd, fakultetsstyrer o.l. gjennomføres av fakultetene der det velges et studentråd som fordeler seg over de ulike vervene. Hun fremhever i tillegg verdien av informasjonsflyt, attester, honorar, opplæring og reflekterer godt rundt StOrs rolle. Hun reflekterer også rundt hvordan valgordningen kan implementeres på en god måte i hele institusjonen. Videre ønsker hun mindre toppstyring, og mener det er gunstig og effektivt at det blir større ansvar på lavere nivåer. Under de andre casene fremhever hun helse, læringsmiljø, miljø og klima, studieprogresjon og engasjertmiljøet. Hun er tydelig på UiS-styret sin rolle knyttet til disse casene.

Vi har tatt kontakt med to referanser. De er fra hennes arbeid i Young Professionals Board og Statsviterne. Her fremstilles hun som samarbeidsvillig, sosial og positiv. Hun understrekes som en person med gode ideer, som tar alle utfordringer på strak arm. Hun beskrives som en som tar alt ett steg videre, får gjennomslag og sprer engasjement. Det hevdes at hun tar plass i rommet, men gjør det på en måte som fremstår profesjonelt og der hun fanger oppmerksomheten til de rundt.

Valgkomiteen er trygge på at Emilie med sin motivasjon, erfaring, kjennskap til universitetet og gjennomslagskraft vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Emilie er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!