Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Flertallet i valgkomiteen, herunder Christian og Alva, har valgt å innstille på Julia Andberg som nestleder for utdanning i arbeidsutvalget til StOr.

Julia studerer lektorutdanning for trinn 8-13, hvor hun skriver masteroppgave om historiedidaktikk. Julia har erfaring som leder av UiSI, hvor hun har opparbeidet seg erfaring innen ledelse og organisasjon. Som leder har hun hatt administrativt og økonomisk hovedansvar, i tillegg til alle gruppene tilknyttet UiSI. Hun har hatt som målsetting å sette UiSI på kartet i NIF, og kan vise til gode resultater. Julia påpeker at noe det viktigste hun tar med seg fra organisasjonen er å bygge nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg har Julia vært økonomiansvarlig i ESN Stavanger og aktiv i organisasjonen Fadder som fadderleder og styremedlem i fadderstyret. I dag sitter Julia også som varemedlem i SIS-styret.

Julia vister sterk motivasjon til vervet under intervjuet, hvor hun har lyst til å påvirke studentenes studiehverdag. Hun brenner for engesjertmiljøet og studentvelferden, noe hun ønsker å ta med seg inn i vervet. Julie påpeker i intervjuet at vervet vil gi nettverksbygging og relasjonsbygging i tillegg til god innsikt i Universitetet i Stavanger. Hun trives både med å se det store bildet og tenke langsiktige målsettinger, samtidig som hun trives med å dele disse opp i delmål og arbeide kortsiktig. Julia er tydelig til valgkomiteen på at hun har en klar tale og trives med store arbeidsmengder og mange baller i luften samtidig. Videre beskriver hun at hennes styrker i samarbeid er å lytte andres innspill, samtidig som hun har evnen til å forklare egne ideer og synspunkter.

Julia hevder at forbedring av tillitsvalgsystemet og studiehverdagen er viktige oppgaver for universitetet fremover. I tillegg ønsker hun et bedre kommunikasjonssystem, og viser til konkrete forbedringspotensialer. Julia vektlegger inkludering og samarbeid, og ønsker at ledertrioen skal orientere hverandre hyppig underveis i arbeidet og bruke hverandre aktivt som sparringspartnere. Hun trives godt med å arbeide i team, samtidig som hun ser verdien i å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver individuelt. Julia utfyller de andre kandidatene i ledertrioen på en god måte, og sitter blant annet inne med viktige internasjonale perspektiver, noe de andre kandidatene fremhever som områder de har mindre kompetanse på.

I forkant av intervjuet fikk Julia tilsendt følgende caser:

Trekk frem noen punkter fra SHoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgsystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Julia presiserer at hun ønsker å forbedre studentmiljøet, og at det er bekymringsverdig at ca. 30% føler seg alene eller utenfor. Hun ønsker sosiale møteplasser både inne og ute. Julia drar paralleller fra SHoT-undersøkelsen til campusutviklingsplanen. Hun mener man for eksempel kan benytte seg av sosionomer som et lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Julia ønsker at tillitsvalgsystemet skal bli mer demokratisk, i tillegg til at hun fremhever behovet for tydeligere kommunikasjon mellom tillitsvalgte. Hun har klare ideer til et elektronisk system som skal bidra med å holde god oversikt over tillitsvalgte i tillegg til å bidra til god informasjonsflyt. Videre presiserer hun at fakultetene og StOr må ta mer ansvar for å rekruttere tillitsvalgte, og at vervene må bli synligere og mer attraktive. Julia mener også at honorering og attester er viktige faktorer for å rekruttere dyktige personer.

Vi har vært i kontakt med seks referanser, der vi ønsket referanser fra arbeidet i UiSI gjennom andre styremedlemmer i UiSi og samarbeidsperson i NIF, samt fra hennes tid i Fadderstyret. Referansene er svært gode, og fortalte oss at Julia er en dyktig person som alltid utfører kvalitet i arbeidsoppgavene. Det ble presisert at Julia har klart å få UiSI, et inaktivt lokallag, fra et lokalt nivå til et nasjonalt nivå, og at hun har vært sentral i gjennomføringen av alle de målsettingene styret satte seg. Hun beskrives som en person med høy arbeidskapasitet, som arbeider effektivt og grundig, og som legger vekt på samhold og inkludering. Det fremheves at hun har god rolleforståelse, er nysgjerrig, ønsker å lære, er lojal med de hun forplikter seg til og er pliktoppfyllende. Hun beskrives som ambisiøs og en person som alltid svarer godt for seg. Hun understrekes som en person de har tillit til, og som de anser som svært egnet til høytstående verv i StOr.

Julia imponerte valgkomiteen under dybdeintervjuet med nytenking, tydelige målsettinger, kunnskap og engasjement. Julia reflekterte godt under hele intervjuet, og viser blant annet god mediehåndtering, forståelse for strukturene ved universitetet og god konflikthåndtering.Flertallet i valgkomiteen er trygge på at Julia med sin motivasjon, arbeidskapasitet, målsettinger og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Julia er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!