Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Philip Jamissen som leder av Studentorganisasjonen StOr.

Philip har en bachelorgrad innenfor maskiningeniør, og har permisjon masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger da han er heltidstillitsvalgt i StOr. Han har tidligere erfaring fra linjeforeningen til maskiningeniør, AKSEL, samt at han har vært svært aktiv i ION Racing der han har vært gruppeleder i flere år. Philip har i året som har vært hatt vervet som nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen StOr, der han blant annet har jobbet særdeles hardt med tillitsvalgssystemet som nå er oppe for revidering. Han har vært stedfortreder for leder av StOr ved flere anledninger, og har blant annet fått god erfaring fra rektormøter. Videre har Philip hatt ansvar for utarbeidelsen av Fadder som egen organisasjon. Philip sitt år i StOr gjør at han har svært god innsikt i og kjennskap til vervene i arbeidsutvalget, noe som kan komme godt med i oppfølgingsansvaret til leder. Valgkomiteen mener at Philip sine erfaringer gjør han til en særdeles egnet kandidat til ledervervet.

Etter ett år i nestledervervet, har Philip nå et ønske om å gå videre inn i ledervervet i StOr. Han forteller at nestledervervet har gitt mersmak, og at han ønsker å kunne fortsette en del av prosessene han har startet i året som har vært. Philip ser frem til å kunne tilegne seg ny kunnskap, samt å arbeide videre med organisasjonen og dens verdier i året som kommer. Han gleder seg spesielt til å kunne videreutvikle tillitsvalgthåndboken, da dette er noe som er svært dagsaktuelt ettersom det vil bli et nytt NOKUT-tilsyn. Dette mener han vil være én av mange viktige oppgaver som StOr vil måtte jobbe med i det kommende året. Valgkomiteen mener at Philip viser fornuftige refleksjoner, og at han viser bred innstikt.

Philip fikk følgende caser tilsendt i forkant av intervjuet:

Trekk frem noen punkter fra SHoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgtssystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Philip imponerte valgkomiteen under casefremførelsene. Han viste god kjennskap til områdene casene omhandler, og han presenterte klare og tydelige punkter på hvor man kan gjøre forbedringer. I casen om tillitsvalgtssystemet viser Philip særdeles god kjennskap til systemet, de pågående prosessene, samt hvilke instanser man skal forholde seg til i arbeidet. Videre presenterte han flere punkter han mener bør forbedres, blant annet fokuserte han spesielt på informasjonsflyt og opplæring av tillitsvalgte som de viktigste punktene. Under casen om SHoT-undersøkelsen trakk Philip frem psykisk helse som en av de største utfordringene studenter står overfor i dag. Han kom med gode løsningsforslag til hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen, og var fremtidsrettet med tanke på dagens koronasituasjon. Dette ser valgkomiteen på som svært fornuftige og viktige refleksjoner når man skal inn i et nytt og annerledes semester til høsten.

Vi har vært i kontakt med seks referanser, der vi ønsket referanser fra året i StOr, samt tidligere ledererfaring fra studentpolitikken, linjeforeningen og ION Racing. Disse referansene fremstiller Philip som en svært sosial, samarbeidsvillig og strukturert person. Det understrekes at han er særdeles flink til å holde kontroll på retningslinjer og styringsdokumenter, og at det er viktig at arbeidet gjennomføres nøyaktig og strukturert. Han beskrives videre som en person som besitter mye kompetanse, og at dette er en person man kan ha stor tillit til. Han fremstilles som en dyktig leder, som sørger for samhold og delegerer arbeidsoppgaver på en god måte. Det ble understreket at han hele veien tilbød sin hjelp. I tillegg til referansene er det flere engasjerte studenter som uttrykker at de ønsker Philip som leder av StOr. Valgkomiteen opplever at Philip har bred støtte hos studenter, og at dette vil kunne være positivt om han skulle tiltre ledervervet i StOr.

Philip imponerer valgkomiteen under dybdeintervjuet, og han fremstår som kompetent og reflekterer svært godt under hele samtalen. Valgkomiteen opplever at han har særdeles god innsikt og forståelse for hva vervet innebærer. Han har et ønske om å være en kontaktperson for studentene, og han ønsker å ha en «open door»-policy på Studentenes Hus. Han fremhever at han har som mål å utvikle seg kontinuerlig i ledervervet, og vil vie all sin tid til dette vervet i året som kommer.

Valgkomiteen er trygge på at Philip med sin motivasjon, relevante erfaring, kompetanse og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Philip er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!