Det var flere som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Sara Bianca Beitz til vervet som medlem av Kontroll- og kvalitetskomiteen.

Sara arbeidet 50 % i (tidl.) Vestfold Fylkeskommune ved siden av VGS, og tok med dette fagbrev i kontor og administrasjon. Her fikk hun erfaring fra flere seksjoner, der hun blant annet arbeidet som fast sekretær i politiske møter. Hun sørget for at det møtetekniske var i takt under møter, og var i tillegg leder av velferdskomiteen der hun blant annet fulgte opp årsplaner, prosedyrer og regelverk. Hun har også vært aktiv i elevråd og lærlingråd, og legger vekt på at hun har et engasjement for at organisasjoner fungerer som de skal. Sara er for øyeblikket student ved 1. året i rettsvitenskap ved UiS, og har gjennom dette opparbeidet seg viktig kunnskap om regelverk. Valgkomiteen anser Saras erfaringer og kompetanseområder som verdifulle.

Sara virker svært motivert for vervet. Hun fremhever at det er relevant for studiet, i tillegg til at hun ønsker å være del av StOr, da hun anser det som en viktig organisasjon ved UiS. Videre ønsker hun også å involvere seg i engasjertmiljøet, noe valgkomiteen ser på som en stor fordel. Slik kan det være lettere for studentparlamentets og arbeidsutvalgets medlemmer å oppsøke Kontroll- og kvalitetskomiteen.

Sara fikk tilsendt følgende case i forkant av intervjuet:
Se på ett eller flere av styringsdokumentene til StOr og løft ett eller flere punkter du mener har forbedringspotensial.

Sara valgte særlig å se nærmere på økonomireglementet, og kom med gode innspill til mulige tvetydigheter og punkter hun anser som motstridende. Gjennom dette pekte hun også på punkter som leder av valgkomiteen selv anså som utfordrende da han var faddersjef.

Valgkomiteen anså det kun som nødvendig å ta kontakt med én referanse, og fikk oppgitt en referanse som arbeidet som leder under Saras periode i Fylkeskommunen. Vi anså referansen som svært god, og Sara ble omtalt som én av de skarpeste lærlingene som hadde vært hos Fylkeskommunen. Hun hadde vist en god utvikling hele veien, leverte imponerende resultater på hennes områder og fikset alle arbeidsoppgaver godt.

Sara legger vekt på at hun er opptatt av å gjøre en så nøye og god jobb som mulig, og er bevisst på at vervet krever en opplæringsprosess. Hun trives med å arbeide i team, og fremhever særlig verdien av god dialog i en sparringspartner. Vi tror Sara vil fungere godt med det nåværende medlemmet av Kontroll- og kvalitetskomiteen.

Vi anser Sara som en person med stor arbeidskapasitet, en tydelig stemme, og en som evner å arbeide effektivt og løsningsorientert. Valgkomiteen er trygge på at Sara med sin motivasjon, pålitelighet, relevante erfaring og utviklingspotensial vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Sara er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!