Det var svært mange kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Victoria Ness som fast kvinnelig studentrepresentant i universitetsstyret.

Victoria har en tverrfaglig bachelor i jus og administrasjon fra Høgskolen i Molde, og har nå begynt på en master i endringsledelse ved UiS, da hun ønsket å kombinere det juridiske, politiske og organisasjonsteoretiske. Hun søkte seg bevisst til UiS da de hadde de faglige fokusområdene hun ønsket. Ved siden av studiet arbeider hun som HR-ansvarlig for NorSea og er nåværende leder av sin linjeforening ved masterstudiet og er tillitsvalgt for klassen. Da hun tok sin bachelorutdanning, tok hun på seg en imponerende rekke verv. Hun startet opp en linjeforening for juss og rettsvitenskap, var representant i klagenemda, var nestleder i studenttinget (tilsvarer UiS sitt studentparlament), var nestleder for studentsamskipnaden, leder for åpningsuka (tilsvarer UiS sin Fadderfestival) og vara til høgskolestyret.

Som leder for åpningsuken tok hun over etter et år med svært høyt underskudd, og lite tillit mellom styret og universitetet. Dette klarte hun å snu, og på tross av en rekke utfordringer endte åpningsuka rett over anbefalt profitt, alle arrangementene som var planlagt ble gjennomført og det oppsto ingen politisaker, dette blant annet grunnet solid nettverksbygging. I samskipnaden var hun medvirkende i å sette i gang større prosjekter med utbygging av studentboliger. Hun har erfaring med å sette seg inn i en stor mengde sakspapirer, og reflekterer godt rundt hvordan en effektivt kan trekke ut essens fra tyngre tekster. Ved høgskolen i Molde drev hun med campusutvikling, og har blant arbeidet med både SHoT-undersøkelsen, utvikling av en campusutviklingsplan og strategi for høgskolen i sine tidligere verv. Det var blant annet dette som gjorde henne interessert i en master i endringsledelse. Hennes tidligere verv har gitt henne erfaring med de viktigste instansene knyttet til universitetet og studentenes studietid, og dekker over en del områder som vil være særlig viktig ved UiS fremover. Dette anses av valgkomiteen som svært verdifullt.

Victoria har hatt mye direkte kontakt med studenter gjennom sitt arbeid, noe som gir henne et viktig grunnlag når studenters meninger skal ytres i UiS-styret. Hun er aktiv i studentpolitikken, og dette er en del av hennes personlige interessefelt og engasjement i egne nettverk. Victoria er vant til å sitte i styrer hvor det er mennesker med høy posisjon. Hun er fascinert av endringer og kontinuerlige justeringer, og er bevisst på at det er mye å sette seg inn i, men hevder at det blir enormt interessant. Hun synes særlig det er spennende å kunne få erfaring med lignende arbeid som hun fikk ved høgskolen, men ved et større universitet. Hun ønsker å bety noe for studentene ved universitetet, og ønsker å bedre studenttilværelsen og sikre at studentenes stemme blir hørt.

Victoria fikk følgende caser tilsendt i forkant av intervjuet:

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgtsystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Trekk frem noen punkter fra ShoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Victoria imponerte svært mye under casefremførelsene. Hun var særdeles godt forberedt og presenterte de ulike casene gjennom en ferdig utarbeidet powerpointpresentasjon. Her hadde hun vekt på å vise oss i valgkomiteen hvordan hun går frem og reflekterer når hun arbeider med større dokumenter, samtidig som hun fremhevet kritiske spørsmål og kom med konkrete ideer og forslag.

Under casefremførelsen av tillitsvalgtsystemet var Victoria tydelig på at det er viktig å sørge for god systematisering og informasjonsflyt fra de laveste til de høyeste nivåene. Hun ønsker god opplæring og møteplasser for tillitsvalgte.

Under casen til campusutviklingsplanen gikk Victoria systematisk til verks, og sammenlignet hele veien ulike forslag i planen opp mot den overordnede visjonen, strategien, mottoet og de tverrgående satsingene. Victoria savner konkrete tiltak og planer, og dette er noe hun ønsker å fokusere på dersom hun blir valgt inn i UiS-styret. Dette vil også gjøre det lettere for studentene å følge opp campusutviklingsplanen. Hun mener det er mange tvetydigheter, ulike tolkningsmuligheter og mangelfulle forklaringer av satsingsområdene. Hun legger vekt på studentinvolvering, og stiller viktige kritiske spørsmål knyttet til hvordan forslagene kan støttes opp av studentmassen, og hvilke forslag som faktisk har påvirkning på studenthverdagen. Victoria fremhever eksterne samarbeid, og ønsker at UiS kan ta lærdom av samarbeidsforholdene til de relevante kommunene. Hun ønsker tverrgående sammenheng og kommunikasjon mellom alle grupper ved universitetet, og vurderer omrokkering av satsingsområdene som er retter seg mer mot studentene. Det er tydelig for valgkomiteen at hun tør å stille viktige spørsmål og tør å gjøre større grep til det beste for studentene.

Under casefremførelsen om SHoT-undersøkelsen trakk hun frem at det er for få studenter som er fornøyde med følgende punkter: Studiebyen Stavanger, kulturtilbudet og kollektivtransporten. I tillegg trakk hun frem ensomhet og psykisk uhelse, men mente at det var en sammenheng mellom trivsel, psyken og de tre punktene hun trakk frem. Hun er interessert i årsakene bak resultatene, og har gått dypt inn i tallene. Hun trekker også linjer mellom ShoT og campusutviklingsplanen. Eksempelvis har hun blant annet funnet at studentene i Bergen er fornøyde med kollektivtilbudet, og har undersøkt at prisene er høyere der, og ser derfor til andre mulige utviklingsområder. Hun fremhever at dette må gjenspeiles i campusutviklingsplanen.

Vi har vært i kontakt med én referanse, en fra samskipnaden i perioden Victoria var nestleder. Her fremstilles Victoria som en som samarbeider svært godt med andre. Det understrekes at hun er nytenkende, og ofte kommer med nye ideer og løsningsforslag. Hun fremheves som en viktig sparringspartner i diskusjoner, da hun er god til å stille kritiske spørsmål. Hun beskrives som nytenkende, engasjert, en god samarbeidspartner og en klar kandidat til universitetsstyret.

Victoria imponerer under dybdeintervjuet og reflekterer svært godt under hele samtalen. Valgkomiteen opplever at Victoria har særdeles god innsikt i og forståelse for vervet, og reflekterer svært godt rundt mulige gjennomslag. Victoria ser både studentenes og universitetets perspektiver, noe som kan gjøre det lettere å argumentere studentenes sak. Hun oppleves som en person som er dyktig i relasjonsbygging, samtidig som hun er en tydelig og trygg stemme. Hun er opptatt av å utvikle seg hele veien, og oppleves som nysgjerrig og en som evner å stå stødig i kompliserte saker. Victoria ønsker å tre ut av andre verv for å legge all energi på vervet som fast kvinnelig studentrepresentant i universitetsstyret.

Valgkomiteen er trygge på at Victoria med sin motivasjon, imponerende erfaringer, refleksjonsevne og gjennomslagskraft vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Victoria er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!