Jonas Molde Hollund


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Gjennom det siste året har jeg jobbet som nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen ved UiS. Her har jeg fått jobbe med noe av det jeg brenner aller mest for, nemlig utdanningskvalitet. Selve kjernen i gode studieprogram er studentmedvirkning, at vi studenter får være med å utvikle studieprogrammene til det bedre. Vi trenger at universitetet tar oss studenters tilbakemeldinger på alvor og iverksetter tiltak basert på dem. Det siste året i StOr har jeg gjort det jeg kan for at oss studenter skal bli hørt i møte med universitetet og at vi studenter skal ha reell påvirking på vår studiehverdag. Blant annet gjennom gjennomslag i utdanningsutvalget. Dette arbeidet ønsker jeg å ta med meg inn i universitetsstyret. Alle studenter ved UiS har verdifulle meninger om hva som kan og bør forbedres, jeg vil sørge for at disse meningene blir hørt.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har flere års erfaring fra lederverv i Unge Høyre og sitter for tiden i styret til Stavanger Høyre. Er også avtroppende nestleder nasjonalt i Europeisk Ungdom. Jeg er ungdomskandidat for Stavanger Høyre til kommunevalget til høsten og har det siste året jobbet som nestleder for utdanning i StOr. Har bred erfaring fra organisasjonslivet, kjenner godt til UiS som organisasjon og kjenner tillitsvalgte og engasjerte ved UiS, godt. Som nestleder for utdanning har jeg sittet i utdanningsutvalget som rapporterer direkte til styret.

Nevn tre hjertesaker
* Høyere utdanningskvalitet
* Mer studentmedvirkning
* Bedre læringsmiljø

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Å ha verv i universitetsstyret er et stort, viktig og kompleks ansvar. Jeg tror det vil bli mye sakspapirer å lese, lange møter og tøffe beslutninger å ta, men jeg er beredt på å ta dette ansvaret og har tro på at jeg vil mestre det.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har god kjennskap til UiS, brenner for Stavanger som studentby og vil gjøre mitt aller beste for at universitetet tar studentenes tilbakemeldinger på alvor, bedrer studiekvaliteten og læringsmiljøet. Gjennom året mitt i StOr har jeg sett at utdanningskvalitet er et område jeg mestrer og fått gjennomslag på i utdanningsutvalget, og ønsker å fortsette dette arbeidet inn i universitetsstyret slik at alle studenter ved UiS blir hørt!

Elaborate on your motivation for running for office
Throughout the past year, I have worked as Vice President of Education in the Student Organization at UiS. Here I have been able to work with something that I am most passionate about, namely education quality. The very core of good study programs is student participation, that we students get to help develop the study programs for the better. We need the university to take students’ feedback seriously and take measures based on it. During the last year at StOr, I have done what I can to ensure that we students are heard in meetings with the university and that we students have proper influence on our everyday studies. For example, working for new student friendly policies in the education committee. I want to take this work with me to the university board. All students at UiS have valuable opinions about what can and should be improved, I want to make sure that these opinions are heard.

Write briefly about your relevant experiences
I have several years’ experience with leadership in The Conservative Youth and currently sit on the board of The Conservative Party in Stavanger. I am also the outgoing vice president of The European Youth Movement. I am the youth candidate for The Conservative Party in Stavanger in the municipal elections this fall, and I have worked as Vice President of Education in StOr for the past year. I have broad experience from organizational life, know UiS as an organization well and know student representatives and engaged students at UiS well. As Vice President of Education, I have been a member of the education committee, which reports directly to the University board.

Name three cases that are important to you
* Higher quality of education
* More student participation
* Better learning environment

What challenges do you see yourself facing in this role?
Holding a position on the university board is a big, important and complex responsibility. I think there will be a lot of case papers to read, long meetings and tough decisions to make, but I am prepared to take on this responsibility and believe that I will master it.

Why exactly should you be chosen for this position?
I know UiS well, I am passionate about Stavanger as a student city and will do my very best to ensure that the university takes the students’ feedback seriously, improves the quality of education and the learning environment. Throughout my year in StOr, I have seen that educational quality is an area I master and gained influence in, trough the education committee, and want to continue this work into the university board so that all students at UiS are heard!