Judith Ofosua


Elaborate on your motivation for running for office
I have a strong interest in the position of student representative on the University of Stavanger board. As an international student, currently pursuing my MA in English and Literacy Studies at UiS, I recognise the unique opportunity that this platform offers to make meaningful contributions to the student community at the University. I am looking forward to collaborating with other passionate student representatives to cultivate a rich pool of perspectives to arrive at practical solutions to meet the diverse students’ needs.

Write briefly about your relevant experiences
Having lived in Norway for four years, I have gained good social understanding and political insight into the Norwegian society. I understand the values, norms, and cultural practices that shape the Norwegian society, and I can relate to the concerns and aspirations of Norwegian and international students. Moreover, my exposure to different cultures has helped me to appreciate diversity and respect for individual differences. Additionally, I have developed excellent verbal and written communication skills throughout my work experience, which are vital for effective board work. I am proactive at problem-solving and have good organisational skills, making me an effective team player. I am also able to lead and drive a team to success, and I possess good interpersonal skills, exceptional diversity, and adaptability. These skills will be instrumental in representing the students’ interests in a responsible manner on the board.

Name three cases that are important to you
1. Improving the student experience
2. Ensuring academic quality and fairness
3. Promoting diversity, equity, and inclusion.

What challenges do you see yourself facing in this role?
One potential challenge as a student representative is the requirement to balance my responsibilities as a board member with my academic commitments. This can be challenging, especially during peak periods such as examination periods or when there are pressing board matters that require my attention. However, I plan to manage your time effectively to ensure that I fulfill my board responsibilities while still performing well academically. Secondly, as a board member, I may be required to engage in discussions and negotiations with other board members, staff, and stakeholders with differing opinions and interests. This can sometimes lead to conflicts and disagreements that may be challenging to resolve. However, I intend to use this avenue to strengthen my conflict resolution and negotiation skills to ensure that the students’ interests are represented in a professional and effective manner. Finally, the University of Stavanger is a large institution with complex bureaucratic processes that can sometimes hinder the implementation of policies that will benefit students. As a student representative, I may encounter challenges navigating this bureaucracy and may require considerable effort and persistence to achieve my goals. Therefore, I intend to use this avenue to deepen my organizational and advocacy skills to navigate these processes effectively and ensure that the students’ interests are well represented.

Why exactly should you be chosen for this position?
As a student representative on the University of Stavanger board, I will leverage my experiences and skills to help address the challenges faced by students and promote their interests in a responsible manner. I am committed to working collaboratively with other board members, staff, and students to find solutions to complex challenges that UiS faces. I am passionate, able to work independently and collaboratively, and I possess a keen sense of equity with a positive attitude. I am confident that I have the ability to represent the students’ interests in a responsible manner and contribute positively to the growth and development of UiS. I also believe that the board provides a unique opportunity for educational and exciting work, and I am eager to contribute my knowledge, skills, and passion towards shaping the future of UiS and its students.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg har en sterk interesse for stillingen som studentrepresentant i Universitetet i Stavangers styre. Som en internasjonal student, som for tiden tar min MA i engelsk og litteraturvitenskap ved UiS, anerkjenner jeg den unike muligheten denne plattformen tilbyr til å gi meningsfulle bidrag til studentmiljøet ved universitetet. Jeg ser frem til å samarbeide med andre lidenskapelige studentrepresentanter for å dyrke en rik pool av perspektiver for å komme frem til praktiske løsninger for å møte de ulike studentenes behov.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Etter å ha bodd i Norge i fire år, har jeg fått god samfunnsforståelse og politisk innsikt i det norske samfunnet. Jeg forstår verdiene, normene og kulturelle praksisene som former det norske samfunnet, og jeg kan relatere til bekymringene og ambisjonene til norske og internasjonale studenter. I tillegg har min eksponering for ulike kulturer hjulpet meg til å sette pris på mangfold og respekt for individuelle forskjeller. I tillegg har jeg utviklet gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner gjennom min arbeidserfaring, noe som er avgjørende for effektivt styrearbeid. Jeg er proaktiv på problemløsning og har gode organisasjonsevner, noe som gjør meg til en effektiv lagspiller. Jeg er også i stand til å lede og drive et team til suksess, og jeg har gode mellommenneskelige ferdigheter, eksepsjonelt mangfold og tilpasningsevne. Disse ferdighetene vil være medvirkende til å representere studentenes interesser på en ansvarlig måte i styret.

Nevn tre hjertesaker
1. Forbedre elevopplevelsen
2. Sikre akademisk kvalitet og rettferdighet
3. Fremme mangfold, rettferdighet og inkludering

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
En potensiell utfordring som studentrepresentant er kravet om å balansere mitt ansvar som styremedlem med mine faglige forpliktelser. Dette kan være utfordrende, spesielt i høye perioder som eksamensperioder eller når det er presserende styresaker som krever min oppmerksomhet. Jeg planlegger imidlertid å administrere tiden din effektivt for å sikre at jeg oppfyller styreoppgavene mine samtidig som jeg presterer godt faglig. For det andre kan jeg som styremedlem bli pålagt å delta i diskusjoner og forhandlinger med andre styremedlemmer, ansatte og interessenter med ulike meninger og interesser. Dette kan noen ganger føre til konflikter og uenigheter som kan være utfordrende å løse. Jeg har imidlertid tenkt å bruke denne veien til å styrke mine konfliktløsnings- og forhandlingsevner for å sikre at studentenes interesser blir representert på en profesjonell og effektiv måte. Endelig er Universitetet i Stavanger en stor institusjon med komplekse byråkratiske prosesser som noen ganger kan hindre implementering av politikk som vil komme studentene til gode. Som studentrepresentant kan jeg støte på utfordringer med å navigere i dette byråkratiet og kan kreve betydelig innsats og utholdenhet for å nå mine mål. Derfor har jeg til hensikt å bruke denne veien til å utdype mine organisasjons- og fortalerferdigheter for å navigere disse prosessene effektivt og sikre at studentenes interesser er godt representert.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Som studentrepresentant i styret for Universitetet i Stavanger vil jeg utnytte mine erfaringer og ferdigheter til å bidra til å møte utfordringene studentene møter og fremme deres interesser på en ansvarlig måte. Jeg er forpliktet til å samarbeide med andre styremedlemmer, ansatte og studenter for å finne løsninger på komplekse utfordringer UiS står overfor. Jeg er lidenskapelig, i stand til å jobbe selvstendig og samarbeide, og jeg har en sterk følelse av rettferdighet med en positiv holdning. Jeg er trygg på at jeg har evnen til å representere studentenes interesser på en ansvarlig måte og bidra positivt til vekst og utvikling av UiS. Jeg tror også at styret gir en unik mulighet for lærerikt og spennende arbeid, og jeg er ivrig etter å bidra med min kunnskap, ferdigheter og lidenskap for å forme fremtiden til UiS og dets studenter.