Knut Solvig


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg ønsker å bidra til et enda bedre universitet for alle studenter. Gjennom mitt engasjement i ulike råd og styrer har jeg fått verdifull erfaring og er klar for nye utfordringer. Det er viktig at studentenes stemme blir hørt også på høyeste nivå, og hvis du gir meg din stemme, vil jeg sørge for at du ikke angrer på det.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Siden jeg startet på universitetet, har jeg engasjert meg i flere styrer og råd. Blant annet har jeg vært vara i Fakultetsstyret til det samfunnsvitenskapelige fakultet, fast representant i Studieporteføljeutvalget, emne-tillitsvalgt i flere emner, og fast representant i instituttrådet til Institutt for medie- og samfunnsfag. Videre har jeg vært med i valgkomitéen til
UiSI (Universitetet i Stavanger Idrettslag), grunnlagt og ledet studentorganisasjonen «UiS Brettspill», og nylig blitt vara i listen Venstrealliansen for å få enda mer relevant erfaring. Som husvert i Rennebergstien studentboliger bidrar jeg også til et godt studentmiljø og lytter til studenters ønsker og behov.

Nevn tre hjertesaker
Økt utdanningskvalitet:
Universitetet bør ha ansatte som ikke bare er gode på forskning, men som også har gode pedagogiske ferdigheter for å undervise. Som en student kan det være svært begrensende om en foreleser ikke er en god formidler. Jeg skal jobbe for at utdanningskvaliteten på universitetet holdes til en god standard.

Bevare internasjonale studenter:
Det er viktig for meg at internasjonale studenter skal få en rettferdig og rimelig  utdanning ved Universitetet i Stavanger. Deres tilstedeværelse bidrar til et mangfold som beriker universitetets kultur og miljø.

Bedre mental helse for studenter:
Undersøkelser viser at studenters mentale helse er i nedgang. Jeg mener at universitetet, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Stavanger, må ta en aktiv rolle for å inkludere og støtte alle studenter. 

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
I et verv som UiS Styret vil det uten tvil være utfordringer, men jeg ønsker dem velkommen. Jeg har lært å verdsette utfordringer, da de gir muligheter for personlig og faglig vekst. En mulig utfordring er å nå ut til studentene og etterspør deres meninger. Men dette er noe jeg ønsker å etterstrebe og få til, og gjennom erfaring med kommunikasjon gjennom UiS Brettspill og som husvert skal det gå bra. Jeg er trygg på at jeg kan håndtere alt som kommer min vei, enten det innebærer å lese store mengder sakspapirer eller å uttrykke min mening ovenfor de andre i styret. Jeg er klar
til å utfordre meg selv for studentenes beste, og jeg håper du vil gi meg sjansen til det.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Mitt pågangsmot, min erfaring i andre verv og ikke minst, at jeg brenner for økt studenttrivsel er gode grunner til at akkurat jeg bør bli valgt til dette vervet. Gjennom mine studier har jeg lært å omfavne nye utfordringer og usikkerhet. Mine tidligere verv har hjulpet meg til å utvikle meg både som person og som representant for medstudenter. Dersom jeg blir valgt til UiS-styret, vil jeg jobbe hardt for at studentenes stemme skal bli hørt. Jeg ønsker å gjøre en reell forskjell for studentene og sammen kan vi forme fremtiden for UiS og sørge for at det fortsetter å være et sted for vekst, læring og inkludering.

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese min søknad. Jeg håper du vil gi meg din tillit til å representere studentene som en del av UiS Styret.

Explain your motivation
I want to contribute to an even better university for all students. Through my involvement in various councils and boards, I have gained valuable experience and am ready for a new challenge. It is important that the students’ voice is heard also at the highest level, and if you give me your vote, I will make sure you will not regret it.

Write briefly about your relevant experience
Since I started at the university, I have been involved in several boards and councils. Among others, I have been a deputy member of the Faculty Board of the Faculty of Social Sciences, a permanent representative in the Study Portfolio Committee, a course representative in several courses, and a permanent representative in the Department Council of the Department of Media and Social Sciences. Furthermore, I have been part of the election committee of UiSI (University of Stavanger Sports Team), founded and led the student organization «UiS Brettspill», and recently became a deputy in the list Venstrealliansen to gain even more relevant experience. As a housekeeper in Rennebergstien student housing, I also contribute to a good student environment and listen to students’ wishes and needs.

Name three issues that are close to your heart
Improving the quality of education:
The university should have staff who are not only good at research but also have good pedagogical skills to teach. As a student, it can be very limiting if a lecturer is not a good communicator. I will work to ensure that the quality of education at the university is kept to a good standard.

Care for international students:
It is important to me that international students receive a fair and equitable education at the University of Stavanger. Their presence contributes to a diversity that enriches the university’s culture and environment.

Better mental health for students:
Surveys show that students’ mental health is in decline. I believe that the university, in collaboration with the Student Welfare Association in Stavanger (SiS), must take an active role to include and support all students.

What challenges do you foresee that you will face in this position?
In a position like the UiS Board, there will no doubt be challenges, but I welcome them. I have learned to value challenges as they provide opportunities for personal and professional growth. One possible challenge is reaching out to students and asking for their opinions. But this is something I want to strive for and accomplish, and through experience with communication through UiS Brettspill and as a housekeeper, it should go well. I am confident that I can handle anything that comes my way, whether it involves reading large amounts of documents or expressing my opinion to the other board members. I am ready to challenge myself for the good of the students and I hope you will give me the chance to do so.

Why should you be elected to this position?
My determination, my experience in other positions, as well as my passion for increased student well-being are good reasons why I should be elected to this position. Through my studies, I have learned to embrace new challenges and uncertainty. My previous positions have helped me to develop both as a person and as a representative of fellow students. If elected to the UiS Board, I will work hard to ensure that the student voice is heard. I want to make a real difference for students and together we can shape the future of UiS and ensure that it continues to be a place of growth, learning and inclusion.

Thank you very much for taking the time to read my application. I hope you will give me your trust to represent the students as part of the UiS Board.