Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølgningen av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret. Leder har fast kontortid i ukedagene, men ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder. I tillegg skal leder delta på arrangementer i regi av StOr.

Ansvar i forbindelse med StOr som en helhet

 • Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
 • Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr.
 • Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent.
 • Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder samarbeider tett med organisasjonskonsulent om StOr sin økonomi.
 • Kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med organisasjonskonsulent.
 • Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og på universitetet.
 • Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ivareta og videreutvikle StOr sitt nettverk

 • Sørge for jevnlig kontakt med Universitetets faglige og -administrative ledelse, samt. Studentsamskipnadens administrasjon (SiS).
 • Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
 • Har det øverste ansvaret for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
 • Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
 • Ansvar ved arbeidsutvalget og studentparlamentet

 • Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
 • Lede Arbeidsutvalget møter.
 • Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med.
 • Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
 • Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
 • Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Påse at styringsdokumentene følges.
 • Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig.

  Kontaktinformasjon til leder av StOr finner du her: Arbeidsutvalget