Marie Aasbø


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg ser på dette som en spennende og lærerik mulighet, og ønsker å delta i utviklingen mot en bedre skolehverdag for alle på UIS.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg er i skrivende stund studentrepresentant i studieprogramrådet for bachelor i rettsvitenskap, samt ansettelsesutvalget på handelshøyskolen. Jeg har gjennom disse vervene lært mye om systemet på UIS.

Nevn tre hjertesaker
En bedre skolehverdag for studentene, et sterkere faglig miljø og bedre campus.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
I dette vervet ser jeg for meg at det til tider vil være krevende å sette seg inn i ukjente og omfattende saksområder, og at det blir utfordrende å komme til enighet om de beste løsningene for både universitetet og studentene her.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg håper på å bli valgt på grunn av mitt ønske om å bidra med min erfaring og mitt engasjement til å gjøre UIS enda bedre.


Elaborate on your motivation for running for office
I see this as an exciting and educational opportunity, and I want to participate in the development towards a better school day for everyone at UIS.

Write briefly about your relevant experiences
At present, I am a student representative in the program council for Bachelor’s degree in Law, as well as the employment committee at the Business School. Through these positions, I have learned a lot about the system at UIS.

Name three cases that are important to you
A better school day for the students, a stronger academic community, and a better campus.

What challenges do you see yourself facing in this role?
In this position, I foresee that it will at times be challenging to familiarize myself with unfamiliar and comprehensive areas of responsibility, and that it will be difficult to come to agreement on the best solutions for both the university and the students.

Why exactly should you be chosen for this position?
I hope to be chosen due to my desire to contribute my experience and my commitment to making UIS even better.»