Nestleder for utdanning har utdanningspolitisk ansvar i StOr og ansvaret for arbeidet StOr gjør i forbindelse med fagmiljøet ved UiS. Nestleder for utdanning sitter også som representant i Utdanningsutvalget (UU) og skal kalle inn til formøter med studentrepresentantene i UU. Dersom studenter har spørsmål, trenger bistand eller hjelp rundt fagmiljøet på UiS, kan dere henvende dere til nestleder for utdanning. Oppfølging av fagpolitikken på institusjonen og nasjonalt er også en av nestleders viktigste oppgaver samt. oppfølging av rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr eller NSO som omhandler fagpolitikk, er det nestleder for utdanning som følger opp.

Studenttillitsvalgte

 • Påse at det velges studentrepresentanter inn i alle styrer, råd og utvalg i regi av UiS.
 • Ha ansvar for å melde inn oppnevninger av tillitsvalgte til rette instanser ved UiS
 • Påse at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring og kursing i tråd med samarbeidsavtalen med UiS og avholde sosiale arrangementer med disse i samarbeid med organisasjonskonsulent.
 • Ha ansvar for tillitsvalgtforum
 • Ha hovedansvaret for å følge opp og veilede tillitsvalgte.
 • Ansvarlig for at skjema med kontaktinformasjon til tillitsvalgte fylles ut, og oppdatering av skjema.
 • Linjeforeninger

 • Følge opp linjeforeningene i faglig sammenheng i samarbeid med nestleder for læringsmiljø for å påse at linjeforeninger organiserer tillitsvalgte og har egne fagansvarlige.
 • Holde tillitsvalgte, studentorganisasjoner og linjeforeninger oppdatert på fagpolitiske saker institusjonelt og nasjonalt.
 • Oppfølging av studentene med verv og påse at institusjonen gir tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å utføre vervet.
 • Studenters rettigheter

 • Ansvar for å følge opp rettighetsspørsmål- og klagesaker av prinsipiell art.
 • Holde løpende kontakt med Studentombudet om rettighetsarbeid.
 • Påse at studenter blir gitt tilstrekkelig informasjon fra UiS og StOr om sine rettigheter og forpliktelser.
 • Internasjonalt

 • Følge opp faglige arbeidet rundt internasjonalisering på UiS.
 • Holde jevnlig kontakt med Internasjonalt kontor.
 • Følge opp «Strategy of International Affairs»
 • Følge opp internasjonaliseringsarbeidet ved UiS, og studenter som ønske rå søke utvekslingsstudier i utlandet.
 • Øvrige arbeidsforhold

 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ha ansvar med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
 • Kontaktinformasjon til nestleder for utdanning finner du her: Arbeidsutvalget