Retningslinjer og visjoner for Fadder 2016-2022 ble sist endret i Studentparlamentet 26.10.2016 og består av de grunnleggende prinsipper StOr arbeider ut fra. Dokumentet er
med på å legge føringer for den langsiktige organiseringen av Fadder. Retningslinjer og visjoner for Fadder er hoveddokumentet som ligger til grunn for det arbeidet som utføres. Målene for Fadder skal revideres hvert år av Faddersjefen slik at Faddersjefen får legge egne planer til grunn. Dette skal presenteres for Studentparlamentet på første Studentparlamentsmøte i
vårsemesteret.

Retningslinjer og visjoner for Fadder 2016-2022