Siv Priscilla Selheim


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Valget om å ta en utdannelse er noe som kommer både individet og samfunnet til gode. I Norge er vi privilegerte, med lik tilgang til utdanning. Jeg ser på det som svært viktig å ta ansvar for å sørge for at UIS blir det foretrukne Universitet, basert på godt studietilbud og god studentservice. Gjennom å øke antallet av studenter som velger å flytte til Stavanger for å studere, vil vi kunne arbeide målrettet for å beholde dem i regionen etter endt studie. Med det vil man, blant annet, bidra til styrket kompetanse i regionens næringsliv og berike lokalsamfunnet.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har drevet næring i regionen siden 2012. Først rekrutteringsbyrået Emmy & Oscar, og siden med utvikling av prosesser, team og ledere i Acer Dixon. Jeg har erfaring som foreleser i utdanningsinstitusjoner som Lingu, med jobbsøker-kurs, og AOF Fagskolen, som faglærer i Effektiviserings- og forbedringsledelse. Jeg har erfaring fra styrearbeid, både gjennom egne bedrifter og gjennom roller i samarbeidsutvalg i skolevesenet. Ellers har jeg tatt på meg roller som FAU leder gjennom flere år, og vært Mentor for kvinner i næringslivet for Professional Women’s Network.

Nevn tre hjertesaker
Økt studentpåvirkning, basert på god samhandling mellom UiS sin ledelse, ansatte og studenter
Trivsel og studentsamhold
Akademisk og personlig vekst som student


Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Det har jeg ingen forutsetninger for å si på dette tidspunktet. Men, jeg er en person som ser på utfordringer som noe å møte med undring og nysgjerrighet både innad og utad.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har et sterkt samfunnsengasjement og våger å stille spørsmål som kan lede til endring og kontinuerlig forbedring for mine medstudenter. Jeg har stor entusiasme for Stavanger og UiS, og verdsetter muligheten til utdannelse. Min bakgrunn og erfaring, tror jeg, vil kunne bidra til å tenke nytt der det trengs, og finne løsninger til å styrke det som allerede fungerer. Ellers er jeg genuint interessert i studentenes hverdag, og kan bidra med perspektiv og slagkraft.


Elaborate on your motivation for running for the position
The choice to pursue an education is something that benefits both the individual and society. In Norway, we are privileged to have equal access to education. I consider it very important to take responsibility for ensuring that UIS becomes the preferred university, based on a strong academic offering and excellent student services. By increasing the number of students who choose to move to Stavanger to study, we can work to retain them in the region after graduation. This, among other things, will contribute to strengthening the local economy and enrich the community.

Briefly describe your relevant experiences
I have been a business founder in the region since 2012, first with the recruitment agency Emmy & Oscar AS and then developing processes, teams, and leaders at Acer Dixon AS. I have experience as a lecturer in educational institutions such as Lingu AS, conducting job seeker courses, and AOF Fagskolen, as a lecturer in Efficiency and Improvement Management. I have experience in board work both through my own companies and through roles in committees in the local school system. In addition, I have taken on roles as Head of The Parent Teacher´s Association (FAU) for several years and been a mentor for women in business for Professional Women’s Network.

List three key issues
 Increased student influence based on good collaboration between UIS leadership, staff, and students
Promotion of well-being and student community
Promotion of academic and personal growth for students

What challenges do you anticipate encountering in this position?
I am not sure what challenges I may encounter in this position. However, I am someone who approaches challenges with curiosity and a desire for continuous improvement.

Why should you be chosen for this position?
I have a strong commitment to society and am willing to ask questions that can lead to change and continuous improvement for my fellow students. I am enthusiastic about Stavanger and UIS and value the opportunity for higher education. I believe that my background and experience can contribute to thinking innovatively where needed and finding solutions to strengthen what already works. Additionally, I am genuinely interested in the students’ everyday lives and can provide perspective and impact.