Valgkomiteen søker nå etter ny sjef for Fadderfestivalen ved UiS. Er du den vi leter etter? 

Vil du lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer? Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som leder av Fadderfestivalen har det overordnede ansvaret for daglig drift av organisasjonen, økonomi, personalansvar, samt skal rapportere til studentparlamentet (studentenes øverste organ). Arbeidet er fleksibelt og styres av Fadderstyret. Jobben kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på én Faddersjef som sitter fra 01.10.20 – 30.09.21.

Fadderfestivalen skal blant annet:
– Utforme en studentfestival.
– Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
– Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner, SmiS og Velferdstinget.
– Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger.
– Forvalte økonomien på en forsvarlig måte.

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
– Tidligere erfaring med eventplanlegging.
– Økonomisk forståelse
– Gode samarbeidsegenskaper.
– Gode lederegenskaper.
– Evnen til å håndtere uforutsette situasjoner.

Hva får du?
– Fast lønn (de siste årene har Faddersjef tatt ut prosjektlønn på 90.000 kr. Dette styres av budsjettet som Faddersjef er ansvarlig for).
– Eget kontor og PC.
– Være den viktigste rollen i Fadderfestivalen 2021.
– Bredt nettverk i utelivs- og kulturbransjen.
– Være en del av et større team som håndplukkes av dette vervet og nestledere.
– Tett tilknytning til studentmiljøet ved UiS. 

 

The Nomination Committee is currently looking for a new Head of Fadder for the Fadder Festival at UiS (otherwise known as Freshers week). Are you the one we are looking for?

Do you want to lead one of Norway’s largest festivals? Are you seeking new and exciting challenges and opportunities? Then apply!

As Head of the Fadder Festival, one has the overall responsibility for the day-to-day management of the organization, finances, personnel responsibilities, and must report to the student parliament (the students’ highest body). The work is flexible and managed by the Fadder Board. The job can be nicely combined with ones studies.

The Nomination Committee shall nominate one Head of Fadder who will be sitting from 01.10.20 – 30.09.21.

The fadder festival includes:
– Designing a student festival.
– Recruiting sponsors, conduct training and follow the team up during the fadder week.
– Introduce the students to the university’s student organizations, SmiS and the Welfare Parliament (Velferdstinget).
– Present the student city and cultural city Stavanger.
– Manage finances in a responsible way.

It is desirable that applicants have the following qualifications and characteristics:

– Previous experience with event planning.
– Economic understanding
– Good collaboration skills.
– Good leadership qualities.
– The ability to handle unforeseen situations.

What’s in it for you?
– Fixed salary (in recent years, the Head of Fadder has taken out a project salary of NOK 90,000. This is governed by the budget for which the Head of Fadder is responsible).
– Own office and PC.
– Have the most important role in the Fadder Festival 2021.
– Broaden network in the nightlife and culture industry.
– Be part of a larger team that is carefully chosen through this position and deputy leaders.
– Close connection to the student community at UiS.