StOr - Studentorganisjasjonen i Stavanger - logo

StOr søker nytt arbeidsutvalg og nytt fadderutvalg!

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger skal velge nye studenter til arbeidsutvalget og fadderutvalget ved UiS! Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke og utvikle universitetets utdanninger og læringsmiljø, samtidig som en kan bidra til å skape og utvikle en spennende studentby og -kultur i Stavanger. Vi håper derfor at nettopp du har lyst til å stille til valg! 

Arbeidsutvalget er ansvarlig for å drive studentorganisasjonen, og jobbe tett med universitetsledelsen for å forbedre studiehverdagen for alle studenter. Her vil dere få muligheten til å påvirke utviklingen av utdanninger og læreprosesser, og jobbe for at studentene har en god og trivelig hverdag på universitetet. Fadderutvalget har ansvaret for å arrangere Fadderuken i 2024, en av de mest spennende og hektiske ukene i studiehverdagen. Her kan en være med på å skape en unik opplevelse for nye studenter ved universitetet, og sørge for at de føler seg velkommen og inkludert fra dag én. 

Vi oppfordrer alle interesserte studenter til å stille til valg, uavhengig av studieretning eller tidligere erfaring med studentorganisasjoner. Dette er en mulighet til å bli kjent med nye mennesker, utvikle personlige og faglige ferdigheter, og ha det gøy på samme tid! Vi gleder oss til å se hvem som blir valgt, og til å se hva det nye arbeids- og fadderutvalget vil bidra med for å gjøre Universitetet i Stavanger til et enda bedre sted å studere.


Leder av StOr
Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet, som er Studentparlamentets prioriteringer og ambisjoner for perioden. Det er leders ansvar å følge opp det eksterne og interne nettverket til StOr. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Universitetets toppledelse, studentstyrerepresentanter, samskipnaden, kommunen og NSO.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver inkluderer, men begrenser seg ikke til følgende:
Overordnet:
Ivareta et helhetssyn og langsiktig syn for drift og utvikling av StOr.
Representere StOr som det øverste tillitsvalgte organet for studentene ved UiS.
Følge opp vedtak fattet i StOrs organer.
Hovedansvaret for oppfølging av handlingsplanen og strategier.
Overordnet ansvar for StOrs økonomi, i tett samarbeid med organisasjonskonsulent.

Kommunikasjon:
Kontakt med StOrs interne og eksterne nettverk.
Sette studenters saker på dagsorden i media og på universitetet.
Ansvaret for håndtering av media, uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
Orientere om StOrs arbeid i universitetsstyret, SiS-styret og studentrådet.
Være StOrs representant i Studentrådet i Stavanger kommune.

Arbeidsutvalget og studentparlamentet:
Personalansvar for øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer.
Lede arbeidsutvalgsmøter.
Påse at innkalling og sakspapirer sendes til studentparlamentet innen vedtektsfestede frister.
Påse at styringsdokumentene følges.
Ansvarlig for at alle tillitsvalgte i StOrs organer får nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging.

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen


Nestleder i StOr
Nestleder fungerer som leders stedfortreder og har en støttende rolle overfor leder, for å sikre en effektiv og smidig drift av StOr. Nestleder skal bistå leder i oppfølgingen av handlingsplanen og være en del av det eksterne og interne nettverket til StOr. Nestleder skal være i stand til å tre inn i leders rolle ved fravær eller behov for avlastning. Nestleder har også ansvar for markedsføring og kommunikasjon, samt gjennomføringen av studentvalget ved UiS.

Nestleders oppgaver og ansvarsområder inkluderer, men begrenser seg ikke til følgende
Overordnet:
Støtte leder og fungere som lederens stedfortreder ved behov.
Bistå leder i ivaretakelse av helhetssyn og langsiktig syn for drift og utvikling av StOr.
Bidra til oppfølging av handlingsplanen sammen med leder.
Ansvar for markedsføring og kommunikasjon.
Ansvar for gjennomføring av studentvalget ved UiS.

Kommunikasjon
Være en del av StOrs interne og eksterne nettverk, også på leders vegne ved behov.
Koordinere leders kommunikasjon med media, pressemeldinger og innlegg i aviser.
Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
Ansvar for å holde StOrs digitale informasjon- og kommunikasjonskanaler, tilgjengelige på norsk og engelsk, universelt utformede og aktuelle, sammen med organisasjonskonsulent.
Være en representant for StOr i relevante møter, arbeidsgrupper og sammenhenger.
Utvikle og iverksette kommunikasjonsstrategier for StOr.

Arbeidsutvalget og studentparlamentet:
Forberede arbeidsutvalgsmøter.
Bidra til at innkalling og sakspapirer sendes til studentparlamentet innen vedtektsfestede frister.
Koordinere arbeidet med halvårsrapporter og andre rapporter til parlamentet.
Sammen med leder påse at styringsdokumentene følges, og at de kontinuerlig holdes oppdatert på vedtak fattet i parlamentet.
Gjennom rollen som leder av Parlamentsvalgkomiteen, planlegge, organisere og gjennomføre studentvalget ved UiS.
Assistere leder i at alle tillitsvalgte i StOrs organer får nødvendig opplæring, informasjon og oppfølging.

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen

Utdanningsansvarlig i StOr
Utdanningsansvarlig har det utdanningspolitiske ansvaret i StOr, og er bindeleddet mellom StOr og fagmiljøene ved UiS. Utdanningsansvarlig skal følge opp kvalitetsarbeidet ved UiS, arbeide med internasjonalisering, lede studentdelegasjonen til Utdanningsutvalget og følge opp fagpolitikk lokalt og nasjonalt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver inkluderer, men begrenser seg ikke til følgende:
Utdanningspolitiske ansvarsområder:
Følge opp fagpolitikk lokalt og nasjonalt.
Lede studentdelegasjonen til Utdanningsutvalget.
Lede valgstyret for tillitsvalgtordningen.
Påse at tillitsvalgtordningen etterfølges på alle nivå.
Følge opp prosesser, endringer og utvikling av kvalitetssystemet ved UiS.
Lede utdanningspolitiske komité.
Følge opp og arbeide faglig og strategisk med internasjonalisering.
Følge opp arbeidet med European Consortium of Innovative Universities (ECIU).
Ha kontakt med og bistå internasjonale studenter.
Arbeide for studentenes faglige rettigheter.

Tillitsvalgte:
Følge opp og bistå alle tillitsvalgte i kvalitetssystemet.
Arrangere sosiale tilbud for alle tillitsvalgte i kvalitetssystemet.
Sørge for at tillitsvalgthåndboken til enhver tid holdes oppdatert.
Følge opp fagansvarlige i linjeforeninger og studentorganisasjoner tilknyttet StOr.
Bistå UiS og fakultetene i opplæring av tillitsvalgte, samt arrangere nødvendig supplerende opplæring.

Kvalifikasjoner:
Har studierett ved UiS for vårsemesteret 2023
Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
Tidligere arbeidserfaring
Tidligere engasjement i frivillige eller honorerte verv

Vi tror du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du:
Er engasjert, tillitsvekkende og med gode mellommenneskelige egenskaper
Er effektiv, strukturert og håndterer flere oppgaver samtidig
Liker utfordringer, og er initiativrik
Erfaring med bruk av MS Office produkter og eventuelt andre digitale verktøy

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen


Velferds- og læringsmiljøansvarlig i StOr
Velferds- og læringsmiljøansvarlig har det velferds- og læringsmiljøpolitiske ansvaret i StOr, samt det administrative ansvaret i velferdskomiteen til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Stillingen innebærer ansvar for studentvelferd overfor alle studenter tilknyttet SiS. Velferds- og læringsmiljøansvarlig skal jobbe for samhold og inkludering mellom utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiS, samt bedre studentvelferd i Stavanger. Stillingen skal også være en tilrettelegger for studentfrivillighet i hele Stavanger. I tillegg skal velferds- og læringsmiljøansvarlig lede studentdelegasjonen til Læringsmiljøutvalget og følge opp læringsmiljø- og velferdspolitikk i StOr.

Velferdskomiteen:
Kalle inn til møter, skrive referater og styre økonomien til velferdskomiteen.
Arbeide for samhold og inkludering mellom utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiS.
Være en tilrettelegger for studentfrivillighet i hele Stavanger.

Studentorganisasjoner og linjeforeninger:
Være kontaktperson for, arrangere skoleringer for og bistå studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet SiS sine tilslutningsskoler.
Arrangere, innkalle til og lede engasjertmøtene.
Forvalte arealene på Studentenes Hus.
Bistå i opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger.

Velferds- og læringsmiljøpolitikk:
Arbeide for å iverksette og få gjennomslag for velferds- og læringsmiljøpolitikk vedtatt av studentparlamentet.
Lede studentdelegasjonen til Læringsmiljøutvalget.
Lede læringsmiljøpolitisk komite.

Kvalifikasjoner:
Har studierett ved UiS for vårsemesteret 2023
God kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
Tidligere arbeidserfaring
Tidligere engasjement i frivillige eller honorerte verv.

Vi tror du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du:
Er engasjert, tillitsvekkende og med gode mellommenneskelige egenskaper
Er effektiv, strukturert og håndterer flere oppgaver samtidig
Liker utfordringer, og er initiativrik
Erfaring med bruk av MS Office produkter og eventuelt andre digitale verktøy

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen


Faddersjef
Vil du være med på å skape en fantastisk start for nye studenter? Ønsker du å lede en av Norges største studentfestivaler og få universitetets mest spennende jobb? Da vil valgkomiteen høre fra deg!

Som leder av Fadderfestivalen har du ansvar for å skape den beste studiestarten for de nye studentene og legge grunnlaget for en fantastisk studietid. Du har ansvaret for å rekruttere og lede et Fadderstyre som skal hjelpe deg med å lage tidenes beste festival for alle studenter! Du er limet mellom alle aktørene som er med på å få dette til fra universitet, kommunen, kulturlivsbransjen og andre relevante aktører.

Jobben kan fint kombineres med studier. Arbeidsperioden er fra 01.08.23 – 30.09.24.
Arbeidsoppgaver:
Planlegge og gjennomføre Fadderuken, inkludert logistikk, arrangementer og sikkerhet.
Utvikle en visjon og strategi for Fadderuken.
Rekruttere og lede et team i et fadderstyre som skal være med på å få dette til.
Samarbeide med ulike aktører for å sikre en vellykket gjennomføring av Fadderuken.
Fremme engasjement og samarbeid mellom studentorganisasjoner og nye studenter.
Presentere universitetet og studentbyen på en engasjerende og inkluderende måte.
Forvalte budsjett og økonomi for Fadderuken på en ansvarlig og bærekraftig måte.
Sikre en trygg og inkluderende opplevelse for alle deltagere i Fadderuken.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Erfaring med prosjektledelse, eventplanlegging eller lignende.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Fleksibilitet og evne til å håndtere uforutsette situasjoner.
Engasjement for studentlivet og interesse for å skape et godt miljø for nye studenter.
Økonomisk forståelse og ansvarlighet.

Hva får du som Faddersjef?
Verdifulle erfaringer innen ledelse, prosjektstyring og eventplanlegging.
Bredt nettverk innen universitetet, kommunen og kulturbransjen.
Muligheten til å forme en av universitetets mest spennende og betydningsfulle arrangementer.
Tett tilknytning til studentmiljøet og mulighet for å påvirke studentenes opplevelse.
God støtte og veiledning fra universitetet og tidligere Faddersjefer.
En engasjerende og givende jobb som enkelt kan kombineres med studiene.
Fast lønn (det siste året har Faddersjef tatt ut prosjektlønn på 100 000 kr)
Egen kontorplass og PC

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen


Organisatorisk nestleder i Fadder
Er du en strukturert og ansvarsfull student som har et øye for detaljer og økonomistyring? Har du erfaring med økonomi og ønsker å bruke ferdighetene dine til å styrke Fadderukens drift? Da er rollen som Organisatorisk nestleder noe for deg!

Som Organisatorisk nestleder vil du ha hovedansvaret for driften og økonomien i Fadderuken. Du vil samarbeide tett med Du vil samarbeide tett med Faddersjef sammen med andre nestleder til å sette sammen et fadderstyre som skal hjelpe med å få dette til.

Jobben kan fint kombineres med studier. Arbeidsperioden er fra 01.08.23 – 30.09.24.

Arbeidsoppgaver:
Overvåke og forvalte Fadderukens økonomi, inkludert budsjettering og rapportering.
Samarbeide tett med Faddersjef og Nestleder for event for å sikre en vellykket Fadderuke.
Koordinere og støtte arbeidet til Fadderstyrets øvrige medlemmer.
Bidra til utvikling og gjennomføring av interne prosesser og rutiner.
Sikre en trygg og inkluderende Fadderfestival gjennom gode organisatoriske rammer.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Erfaring med prosjektledelse, økonomi eller organisatorisk arbeid.
Økonomisk forståelse og ansvarlighet.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
Tørre å si nei.
Strukturert og detaljorientert arbeidsstil.
Fleksibilitet og evne til å håndtere uforutsette situasjoner.
Engasjement for å skape en velfungerende og inkluderende Fadderuke.

Hva får du som Organisatorisk nestleder?
Verdifulle erfaringer innen prosjektledelse, økonomistyring og organisering.
Bredt nettverk innen universitetet og studentorganisasjoner.
Muligheten til å påvirke og forme et av universitetets mest spennende arrangementer.
Tett tilknytning til studentmiljøet og mulighet for å påvirke studentenes opplevelse.
God støtte og veiledning fra Faddersjef og Nestleder for event.
Fast lønn (det siste året har nestleder tatt ut prosjektlønn på 50 000 kr) Egen kontorplass og PC.

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen


Nestleder for event i Fadder

Er du en kreativ og engasjert student som elsker å skape minneverdige opplevelser? Vil du være med å lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som Nestleder for event vil du ha hovedansvaret for eventplanlegging, booking av artister og arrangementer i Fadderuken. Du vil samarbeide tett med Faddersjef sammen med andre nestleder til å sette sammen et fadderstyre som skal hjelpe med å få dette til. Denne rollen er den som jobber mest med å gjøre festivalen gøy!

Jobben kan fint kombineres med studier. Arbeidsperioden er fra 01.08.23 – 30.09.24.

Arbeidsoppgaver:
Planlegge og gjennomføre arrangementer og events i Fadderuken, i samarbeid med Fadderstyret.
Booke artister og underholdning som passer for studentene og skaper en god atmosfære.
Rekruttere og lede et team i et fadderstyre som skal være med på å planlegge Fadderuken.
Samarbeide med universitetets studentorganisasjoner for å fremme engasjement og deltakelse.
Presentere studentbyen og kulturtilbudet i byen på en engasjerende måte.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Erfaring med eventplanlegging, booking og gjennomføring.
Kreativitet og evnen til å tenke utenfor boksen.
Gode samarbeids- og lederegenskaper.
Fleksibilitet og evne til å håndtere uforutsette situasjoner.
Et sterkt engasjement for å skape gode opplevelser og minner for studentene.

Hva får du som Nestleder for event?
Verdifulle erfaringer innen eventplanlegging, booking og ledelse.
Bredt nettverk innen kultur- og utelivsbransjen, samt universitetet.
Muligheten til å påvirke og forme et av universitetets mest spennende arrangementer.
Tett tilknytning til studentmiljøet og mulighet for å påvirke studentenes opplevelse.
God støtte og veiledning fra Faddersjef og Organisatorisk nestleder.
Fast lønn (det siste året har nestleder tatt ut prosjektlønn på 50 000 kr)
Egen kontorplass og PC.

Søk på stillingen ved å sende CV og kortfattet søknad til valgkomiteen