Råd, styrer og utvalg

FAKULTETSNIVÅ

At et råd, styre eller utvalg er på fakultetsnivå betyr at disse kun operer innad på fakultetet – det som blir vedtatt i disse organene gjelder altså kun for det aktuelle fakultetet. 

Man kan videre dele disse organene opp i forskjellige nivåer innad på fakultetet.

Fakultetsstyret, studieporteføljeutvalget og ansettelsesutvalget er organer som er felles for hele fakultetet. Vedtak fattet i for eksempel fakultetsstyret gjelder for alle studenter, ansatte og avdelinger/institutter ved fakultetet. 

Instituttrådet derimot er et organ som kun har myndighet over et enkelt institutt. Et fakultet består ofte av flere institutter/avdelinger. Vedtak fattet her gjelder kun for studenter og ansatte ved det aktuelle instituttet. 

Studieprogramrådet følger samme oppskrift som instituttrådet, men på et enda lavere nivå. Vedtak fattet i studieprogramrådet gjelder kun for studenter og ansatte i det aktuelle studieprogrammet. 

Fakultetsstyret er det øverste organet ved et fakultet. Studentene ved fakultetet er representert i styret via 2 studentrepresentanter. 

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i de ulike fakultetstyrene
finner du på 
OpenGov, mens mer generell informasjon om
fakultetsstyrene finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og på fakultetets egen
side på 
UiS.no.

Studieporteføljeutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret. Studentene ved fakultetet er representert i utvalget via 1-2 studentrepresentanter. 

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i de ulike studieporteføljeutvalgene finner du på OpenGov, mens mer generell informasjon om utvalgene
finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og i kvalitetssystemet for utdanning.

Ansettelsesutvalget er et utvalg på hvert fakultet som blant annet har ansettelsesmyndighet for vitenskapelige stillinger på fakultetet. Her er studentene ved fakultetet representert i form av 1 studenttillitsvalgt. 

Dokumentasjon og sakspapirer fra tidligere og til fremtidige møter i de ulike ansettelsesutvalgene får du som studentrepresentant tilsendt per mail, mens mer generell informasjon om utvalgene finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og i kvalitetssystemet for
utdanning.

Instituttråd er et rådgivende organ for instituttleder. Studentene ved det aktuelle instituttet er representert av 2 studenttillitsvalgte i dette rådet.

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i de ulike instituttrådene
finner du på 
OpenGov, mens mer generell informasjon om rådene finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og på instituttets egen side på UiS.no.

Alle studier på bachelor- og masternivå skal inngå i et studieprogramråd som skal
behandle semester- og studieprogramevalueringene. Studentene ved et enkelt studieprogram representeres her av 1-2 tillitsvalgte som har fast plass i studieprogramrådet. 

Dokumentasjon og sakspapirer fra tidligere og til fremtidige møter i de ulike ansettelsesutvalgene får du som studentrepresentant tilsendt per mail, mens mer generell informasjon om utvalgene finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og i kvalitetssystemet for
utdanning. 

institusjonsnivå

Råd, styrer og utvalg på institusjonsnivå har er felles for hele universitetet. Dersom universitetsstyret fatter et vedtak, vil dette vedtaket gjelde for alle studenter, ansatte, fakulteter og institutter/avdelinger ved UiS. Dette er med andre ord UiS sitt øverste nivå!

Universitetsstyret er Universitet i Stavanger sitt øverste organ. I styret sitter 2 studentrepresentanter som representerer alle studentene ved UiS.

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i styret finner du på OpenGov, mens informasjon om styret finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og på UiS
sine nettsider
.


Utdanningsutvalget skal bidra til å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon og bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon. I dette utvalget sitter 4 studentrepresentanter som representere samtlige studenter ved UiS.

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i utvalget finner du på OpenGov, mens informasjon om utvalget finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og på UiS
sine nettsider.

Læringsmiljøutvalget arbeider med saker som omhandler det fysiske, digitale, psykososiale,
organisatoriske og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Det er 5 studentrepresentanter som har fast plass i dette utvalget. De representerer hele studentmassen på UiS.

Dokumentasjon og sakspapirer til tidligere og fremtidig møter i utvalget finner du på OpenGov, mens informasjon om utvalget finner du i StOrs tillitsvalgthåndbok og på UiS sine nettsider.