Dokumenter tilknyttet StOr

Studentorganisasjonen har en rekke dokumenter som legger føringer for hvordan den skal drives. Styringsdokumentene endres ofte for å gi uttrykk for formålet til organisasjonen, samt utviklingen blant studentmassen og samfunnet generelt.

Organisatoriske dokumenter
De organisatoriske styringsdokumentene regulerer formålet med organisasjonen, hvordan organisasjonen skal driftes – og ikke driftes – samt hvordan man skal forvalte organisasjonens økonomiske ressurser.

Politiske dokumenter
De politiske styringsdokumentene beskriver hvilken politikk som skal føres på vegne av studentene. Disse er basert på vedtatt politikk av representantene i Studentparlamentet, hvilket legger føringer for hva arbeidsutvalget skal arbeide med og hva StOr skal mene i politiske saker som berører studentene.

Forrangs-system
Styringsdokumentene har et forrangs-system som betyr at et dokument er viktigere enn et annet. Dersom dokumentene er ulike i en politisk sak, skal man følge ordlyden i det høyest rangerte dokumentet. StOrs to øverste dokumenter er organisasjonens vedtekter (organisatorisk) og prinsipprogram (politisk).

Organisatoriske styringsdokumenter

Politiske styringsdokumenter