Bli tillitsvalgt!

Som tillitsvalgt er du essensiell for utviklingen av UiS. Din viktigste oppgave er å formidle studentenes meninger, tanker og ønsker til de som tar avgjørelser både på emne-, program- og fakultetsnivå.

Ønsker du en spennende og lærerik erfaring? En mulighet til å påvirke din egen og dine medstudenters studiehverdag?

Hva er den tillitsvalgtes roller på UiS?

Universitetet i Stavanger jobber for å være så attraktivt som mulig og for å tilby studenter et godt studietilbud som sikrer solid kompetanse som er relevant for fremtidens arbeidsliv. 

For å kunne gjøre dette, er universitetet avhengige av gode tillitsvalgte som er med å tale studentenes sak, stiller kritiske spørsmål, samt bidrar til den kontinuerlige utviklingen av blant annet emner og studieprogram. Det er jo tross alt studentene som merker om undervisningen fungerer eller ikke.

Tillitsvalgte på UiS er delt opp i tre ulike nivåer.

Rollen som tillitsvalgt på emnenivå

Emnetillitsvalgte er studenter som representerer studentene på ett (eller flere) emner. Du blir den nærmeste kontaktpersonen for medstudenter på emnenivå – hvilket forplikter deg til å fremme dine medstudenters synspunkt og meninger overfor emneansvarlig. Du vil med andre ord påvirke beslutninger som virker direkte inn på din studiehverdag.

Valg av emnetillitsvalgte

Emnetillitsvalgte kan velges eller oppnevnes.

  • Alle studenter som er meldt opp på et emne på UiS kan stille som emnetillitsvalgt. 
  • Emnetillitsvalgte velges eller oppnevnes senest fire uker etter emnestart.
  • Valg eller oppnevning skjer enten fysisk i forelesning eller digitalt.
  • Vervet som emnetillitsvalgt varer fra emnestart til emneslutt.

Opplæring av emnetillitsvalgte

Opplæring av emnetillitsvalgte organiseres av UiS. Når man blir tillitsvalgt mottar man en informasjonsmail av StOr med nyttig kunnskap knyttet til vervet og kontaktinformasjon til studentorganisasjonen. 

Bli emnetillitsvalgt!

Dersom du ønsker å være tillitsvalgt for ditt emne kan du melde interesse for vervet i forelesning eller ved å kontakte emneansvarlig, studieprogramleder eller utdanningsansvarlig i StOr.

Rollen som tillitsvalgt på programnivå 

Som studieprogramtillitsvalgt representerer du alle studentene på et bestemt studieprogram. Her jobber du for at alle studentene ved ditt studieprogram skal få en bedre studiehverdag, samt at du har fast plass i studieprogramrådet for ditt studium.

Valg av studieprogramtillitsvalgte

Tillitsvalgte på et studieprogram kan velges eller oppnevnes. 

  • Alle studenter som har studierett ved et studieprogram på UiS kan bli tillitsvalgt. 
  • Studieprogramtillitsvalgte velges eller oppnevnes senest fire uker etter emnestart.
  • Valg eller nominasjon foregår digitalt. 
  • Vervet strekker seg over to semestre (1 studieår).

Opplæring av studieprogramtillitsvalgte

Opplæring av studieprogramtillitsvalgte organiseres av UiS. Når man blir tillitsvalgt mottar man en informasjonsmail av StOr med nyttig kunnskap knyttet til vervet og kontaktinformasjon til studentorganisasjonen. 

Bli studieprogramtillitsvalgt!

Dersom du ønsker å være tillitsvalgt for ditt studieprogram kan du melde interesse for vervet ved å kontakte emneansvarlig, studieprogramleder eller eller utdanningsansvarlig i StOr. 

Rollen som tillitsvalgt på studieporteføljenivå

Tillitsvalgte på studieporteføljenivå representerer enten alle studentene ved et fakultet gjennom å sitte i fakultetsstyret eller alle studentene ved UiS ved å sitte i universitetsstyret. Som tillitsvalgt på dette nivået er du med å representere alle studenter på UiS.

Valg av studieporteføljetillitsvalgte

Valg eller oppnevning av tillitsvalgte på dette nivået er hakket mer komplisert enn de to foregående nivåene.

Fakultetsstyret 

Tillitsvalgte til  fakultetsstyret velges elller oppnevnes av studentene på det aktuelle fakultetet. Alle studenter som har studierett ved fakultetet kan stille til valg eller stille seg disponibel. 

Universitetsstyret

Tillitsvalgte i universitetsstyret velges av alle studentene på UiS. Alle studenter som har studierett ved UiS kan stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte.

Utvalg

Tillitsvalgte til diverse utvalg og nemder på studieporteføljenivå, som utdanningsutvalget, velges av studentparlamentet ved UiS.

Alle studenter som har studierett ved UiS kan stille til valg, men kun medlemmer av studentparlamentet kan stemme.

Studieporteføljetillitsvalgte på fakultetsnivå velges eller oppnevnes innen 15. september. Valg eller oppnevning skjer digitalt, og vervet strekker seg over to semestre (1 studieår).

Studieporteføljetillitsvalgte på institusjonsnivå velges eller oppnevnes innen 15. mai i vårsemesteret. Valg eller oppnevning skjer enten digitalt eller på studentparlamentets valgmøte, og vervet strekker seg over to semestre (1 studieår).

Opplæring av studieporteføljetillitsvalgte

Ansvaret for opplæring av tillitsvalgte på studieporteføljenivå ligger hos StOr og hvert enkelt fakultet. Opplæringen består av et kompetansehevingskurs hvor studenttillitsvalgte samles for en grundig gjennomgang av tillitsvalgtrollens mange aspekter. Kurset ledes av kursleder med stor kunnskap om tillitsvalgtrollen, med innslag fra både rektorat og StOr.

Kurset gjennomføres i starten av høstsemesteret hvert år.

Bli studieporteføljetillitsvalgt! 

Dersom du ønsker å bli tillitsvalgt på ditt institutt, fakultet eller på institusjonsnivå kan du ta kontakt med primærkontakt for tillitsvalgte på ditt fakultet eller utdanningsansvarlig i StOr. 

Å være tillitsvalgt gir deg en fantastisk arena for nettverksbygging, samtidig som det kan være tungen på vektskålen når du skal søke jobb!
Jakob Meyer Vevatne
Leder av StOr

I StOrs håndbok for tillitsvalgte får du en presis og grunnleggende introdukjon til hva tillitsvalgt rollen innebærer!