TekNat-listen

//English below//

Nøkkelsaker

Formelark må kunne leveres på ark hvis studenten ønsker det på digital eksamen.

  • På digital eksamen må man bla opp og ned mellom oppgaven og formelarket veldig ofte, dette gjør at studenten får mindre tid til å arbeide med eksamen.

Bare ha digital eksamen der oppgaven kan føres inn på Pc

  • Måten ark leveres på digital eksamen mener vi er veldig tungvint. Her går det eventuelt an å gå over til gamle typen ark (de med gjennomslag) ved digital eksamen.

Mulighet for praksis i alle studier.

  • Praksis burde være innført i alle studieretningene for å øke kompetansen og gjøre studentene klar for arbeidslivet. Vårt forslag er å tilrettelegge praksis som et valgfag som studenter kan velge. Et slik fag vil i disse tider gi studenter noe erfaring før de trer inn i arbeidslivet.

 

Key policy

Equation sheets must be available on paper if the student wishes it on the digital exam.

  • On the digital exam you have to scroll up and down between the assignment and the equation sheet very often, which means that the student will have less time to work with the exam.

Only have a digital exam where the assignment can be done on a computer.

  • The way sheets are delivered on digital exam, we think is very inconvenient. To solve this we coul perhaps to switch to old type of sheets on the digital exam.

Possibility of internships in all studies .

  • Internships should be introduced in all fields of study in order to increase competence and make the students ready for work. Our proposal is to facilitate internships as an elective subject that students can choose. Such a subject will give students some experience before entering the workplace.