Økonomi


Styrets rolle
Styret styrer og driver organisasjonen mellom årsmøtene, og er organisasjonen nest høyeste myndighet; etter årsmøtet. Styrets oppgaver  varierer fra organisasjon til organisasjon, men det forventes alltid mer innsats fra et styremedlem enn fra et vanlig medlem. En av de viktigste oppgavene til styret er å bestemme hvilke aktiviteter en organisasjon skal drive med – og sikre finansiering til disse. Inntektene til en organisasjon kan komme fra medlemskontigent, støtte fra UiS, Velferdstinget eller gjennom stiftelser og frifond. Det går også an å ha en egenandel på arrangementene som arrangeres. 

Frifond:
Frifond tilbyr ulike ordninger rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert Frifond musikk, Frifond teater, og Frifond barn og unge. For å søke støtte må gruppen bestå av minimum tre personer, og aktiviteten må primært foregå i egen kommune. Organisert idrettsaktivitet støttes ikke, og minst 1/3 av deltakerne må være under 26 år. Aktiviteten må baseres på frivillig innsats, og det er ingen fast søknadsfrist. Søknader kan sendes kontinuerlig, og ytterligere informasjon og søknadsskjema finnes her.

Sparebankstiftelsene:
Mange sparebankstiftelser rundt om i landet har som oppdrag å støtte ulike former for frivillighet. To spesifikke stiftelser som støtter studentforeninger er Sparebankstiftelsen SR-Bank og Skandiabankens «Framgang Sammen.»

Sparebankstiftelsen SR-Bank:
Støtter tiltak innen kultur,  oppvekstsmiljø, idrett, friluftsliv og kompetanse. Fokuset er på å skape aktivitet som kommer mange til gode, basert på frivillig innsats. Søknadsskjema og mer informasjon finnes her. 

Skandiabankens «Framgang Sammen»:

Støtter ideer og prosjekter som fremmer god selvfølelse og sosialisering for barn og unge i Norge. Prosjektene må bidra til likestilling og være uavhengige av religion, kjønn, helse, etnisk bakgrunn, eller seksuell orientering. Fokuset ligger også på å utvikle kunnskaper og ferdigheter på en inkluderende måte. Søknadsskjema og mer informasjon finnes her.

Du kan lese mer om driftsmidler fra Studentparlamentet her.

Driftsmidler er økonomisk støtte til studentorganisasjoner og linjeforeninger som har signert samarbeidsavtale med StOr. Disse midlene bevilges én gang i året. Retningslinjene og søknadsskjema finner du under på denne siden. Det er studentparlamentet ved UiS som behandler søknadene for organisasjonene ved UiS, etter en innstilling fra arbeidsutvalget. Søknadsfrist var 21 desember for 2024.

Nederst på denne siden finner dere spørsmål og svar, for å forenkle søknadsprosessen. 

Leder og/eller økonomiansvarlig.

Alle linjeforeninger og studentorganisasjoner ved UiS skal ha en samarbeidsavtale med StOr. Avtalen gir dere som organisasjoner noen rettigheter, som å kunne søke på driftsmidler. Den stiller også noen forventninger til dere, som å delta på Engasjertmøter.

Send en mail til laringsmiljo@stor.uis.no og spør. Man kan også komme på studentenes hus for å skrive under for å være helt sikker.
Ja. Får å sikre at driftsmidlene går til de rette formålene, må det eksistere en konto i organisasjonens navn. For å få dette trenger man også et organisasjonsnummer.
Noen organisasjoner tar en medlemskontingent for dem vil det være lett å vite hvor mange medlemmer man har. For andre er tallet mer arbitrært: «alle som går på x studie» eller «Alle studenter i Stavanger» her kan man ta utgangspunkt i hvor mange deltakere man har på sine største arrangement.

Detaljert budsjett
Oversikt over inntekter og utgifter for organisasjonen det kommende året.

Aktivitetsliste
Oversikt over planlagte arrangement og aktivitet i organisasjonens regi det kommende årer.

Dokumentasjon på kontoinnehaver
Dokumentasjon fra nettbank at konto er i organisasjonens navn, og at økonomiansvarlig har myndighet over den.

Signert protokoll fra Årsmøte / Generalforsamling
Under Årsmøte skal det skrives en Protokoll, denne sendes ferdig signert til Brønnøysund for å oppdatere oversikt over hvem som er i styret. Vi ønsker denne for å sikre at styre er valgt på skikkelig vis. (Nye organisasjoner sender oss protokoll fra stiftelsesmøte)

Signert regnskap og Balanse
Dette ønsker vi for å sikre en god økonomisk forvaltning, samt for å få en innsyn i hvordan organisasjonen står økonomisk. Dette vil være en viktig del av behandlingen av støtte. (Signert regnskap for sist regnskapsår, altså 2022 i denne omgang. (For nye organisasjoner ønsker vi bare balanse oversikt.

Årsrapport
En oversikt av alle aktivitetene organisasjonen har hatt det siste året (2023)

Vedtekter
Organisasjonens lover og regler. Her kan det hende at flere a dere er nøtt til å gjøre mindre endringer ved deres neste årsmøte/generalforsamling.