Valgkomiteen ble satt ned av studentparlamentet 01.09.2020. Etter den tid har vi gjennomført en utlysningsprosess av de ulike vervene, og har intervjuet X kandidater. Valgkomiteen har bestått av en intern representant fra studentparlamentet, og to eksterne. Valgkomiteens besetning har dermed sett slik ut:

Valgkomiteen har gjennomført dybdeintervjuer for alle søkere til alle verv, og vi fikk totalt X søknader fra X kandidater. Det har vært svært mange kandidater, og ikke minst dyktige kandidater, noe som har gjort at innstillingsprosessen har vært svært tøff.
I tillegg har det vært noen kandidater som trakk sitt kandidatur som ikke er tatt med i statistikken. Valgkomiteen har til sammen brukt 198 arbeidstimer og har gjennom hele prosessen arbeidet effektivt og grundig med alle arbeidsområdene.

Vi har valgt å publisere kandidatskjemaene til de som har stilt til arbeidsutvalget i StOr og representantene til universitetsstyret. Etter valgkomiteens kjennskap er det kun flere kandidater til arbeidsutvalget i StOr og universitetsstyret. Vi har valgt å publisere kandidatskjemaene til alle som har meldt ifra til valgkomiteen at de stiller til disse vervene, og har forsøkt å tydeliggjøre hvilke kandidater som er innstilt av valgkomiteen. Alle har fått mulighet til å endre på kandidatskjemaene sine før publisering. Valgkomiteen ønsker å understreke at det ikke er gitt noen retningslinjer for hvordan de ulike kandidatene skal utfylle kandidatskjemaene sine, og at disse er tolket ulikt.

Vi minner om at det er mulig å stille til valg helt frem til valget er gjennomført den 15.05, og at dette kun er anbefalinger og det er dermed studentparlamentet som avgjør hvem som skal tiltre de ulike vervene.

FADDER

Valgkomiteen har i innstillingsarbeidet for Fadder vektlagt samarbeidsevner, nytenking, motivasjon, forståelse for Fadder sine verdier og organisasjonen som helhet. Vi har vektlagt at de ulike kandidatene skal utfylle hverandre godt, samtidig som vi opplever at de er samstemte i målsettingene for Fadderfestivalen 2021.

FADDERSJEF

NESTLEDER ORGANISATORISK

NESTLEDER EVENT