Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølgningen av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret. Leder har fast kontortid i ukedagene, men ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder. I tillegg skal leder delta på arrangementer i regi av StOr (studentorganisasjon).

Ansvar i forbindelse med StOr som en helhet

Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr.
Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt.
Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent.
Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder samarbeider tett med organisasjonskonsulent om StOr sin økonomi.
Kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med organisasjonskonsulent.
Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og på universitetet.
Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.

Ivareta og videreutvikle StOr sitt nettverk

Sørge for jevnlig kontakt med Universitetets faglige og -administrative ledelse, samt. Studentsamskipnadens administrasjon (SiS).
Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
Har det øverste ansvaret for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Ansvar ved arbeidsutvalget og studentparlamentet

Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
Lede Arbeidsutvalget møter.
Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med.
Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
Påse at styringsdokumentene følges.
Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig.