Angelina Keijsper


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg ønsker å stille til vervet som representant  av flere grunner, som alle springer ut fra min unike bakgrunn og perspektiv. Som en student som ikke nødvendigvis representerer den gjennomsnittlige studenten ved universitetet, ser jeg meg selv som en stemme for flere grupper av minoriteter. Disse gruppene inkluderer ikke bare etniske minoriteter, men også en stadig økende demografi av eldre studenter og personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg tror det er avgjørende at denne mangfoldige studentpopulasjonen blir representert og hørt i beslutningsprosesser som angår universitetets fremtidige retning .Jeg ser også frem til å adressere de utfordringene vi står overfor i fremtiden. Med den økende aldringen av befolkningen og den raske utviklingen innen kunstig intelligens, er det nødvendig å tenke på hvordan vi kan tilrettelegge for en mer inkluderende og tilpasningsdyktig utdanningssektor.


Skriv kort om dine relevante erfaringer

Siden 2020 har jeg deltatt i OFUR-organisasjonen for uføres rettigheter, hvor jeg har hatt flere ulike roller. Som økonomiansvarlig har jeg vært ansvarlig for å håndtere organisasjonens økonomi og budsjettering. I tillegg har jeg også vært nettside ansvarlig. Videre har jeg også fungert som vara i ulike sammenhenger.


Nevn tre hjertesaker

1. Inkludering og mangfold: hensyn til behovene til alle studenter, uavhengig av bakgrunn eller identitet. Dette inkluderer å sikre bredere tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og å skape et inkluderende læringsmiljø hvor alle studenter føler seg velkomne og representert.

2. Tilpasningsdyktig utdanning: med fokus på et utdanningssystem som er fleksibelt og tilpasset de stadig endrede behovene i arbeidsmarkedet. Dette kan innebære alternative læringsmetoder, fremme livslang læring og integrere teknologi i undervisningen for å bli forberedt på fremtidige utfordringer, inkludert automatisering og kunstig intelligens.

3. Studentvelferd og trivsel: studentenes fysiske, mentale og sosiale velvære .

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

Balansering av ulike interesser: Som representant for studentene må du kunne balansere ulike interesser og behov .Komplekse beslutningsprosesser.Å være stemmen til studentene: Det kan være utfordrende å sikre at studentenes stemme blir hørt og tatt på alvor i beslutningsprosessene.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Som en representant for ulike grupper av minoriteter har jeg muligheten til å være en stemme for de som ellers kanskje ikke føler seg tilstrekkelig representert eller hørt. Jeg kan bringe inn synspunkter og utfordringer som kanskje ellers ikke blir tilstrekkelig adressert.

StOr - Studentorganisjasjonen i Stavanger - logo