//English version below//

 

EnvironmentaList 2019:

EnvironmentaList ønsker å ha et ansvarlig og langsiktig perspektiv i politikken som føres i Studentparlamentet. Som navnet tilsier har listen miljøperspektivet i bunn, men bruker erfaring fra etablerte universiteter og innspill fra vitenskapelig ansatte i spørsmål hvor miljøhensyn ikke er en naturlig analyseramme. En mer innfløkt verden legger press på universitetene, og det er ikke åpenbart hva som blir deres rolle i det 21. århundre. Skal vi derimot ta steget inn i fremtiden, så er det avgjørende at dette gjøres overveid og ikke overilt. EnvironmentaList er derfor den eneste listen som tar et prinsipielt og definitivt ståsted i kampen om akademisk frihet. Vi ser dette som avgjørende i søken etter allmenngyldig kunnskap, og ønsker å skille forskning fra ideologi.
 
Studenten står også sentralt for EnvironmentaList, og vi ønsker å tilrettelegge best mulig for nyankomne fra inn- og utland. EnvironmentaList ønsker derfor å lansere studentkoppen, som er en avtale hvor studenter kan fylle gratis kaffe i SiS-kantiner på campus. Etter tilbakemelding fra studenter, ser vi det også som avgjørende at universitetet ansetter flere studentassistenter. Empirien forteller oss at dette er mulig; listen har allerede fått gjennomslag for resolusjon om at universitetet skal oppnå klassifisering som miljøfyrtårn.
 
Sammen med miljø, akademisk frihet og studentvelferd, utgjør psykisk helse den fjerde pilaren i EnvironmentaLists verdigrunnlag. ShOT-undersøkelsen forteller oss at universitetet har en vei å gå, og dette tar listen på alvor. Det som derimot skiller vår tilnærming fra øvrige lister er EnvironmentaLists mistro til enkle løsninger. Det er vår overbevisning at disse utfordringene kun kan møtes med relasjoner og medmenneskelighet, og vi ønsker derfor å gjøre en tydelig dreining i universitetets fokus, slik at dette blir tatt på alvor.
 
 

Environmentalist stiller derfor til valg med følgende fire punkter:

 

EnvironemntaList 2019:

 
EnvironmentaList wishes to have a responsible and long-term perspective on the policy that is conducted in the Student Parliament. As the name suggests, the list has the environmental perspective in essence, but uses experience from established universities and input from scientific staff in issues where environmental considerations are not a natural analysis framework. A more complex world is putting pressure on the universities, and it is not obvious what their role will be in the 21st century. However, should we step into the future, it is crucial that this is with consideration and not hasty. EnvironmentalaList is therefore the only list that takes a fundamental and definite standpoint in the struggle for academic freedom. We see this as crucial in the search for universal knowledge, and want to distinguish research from ideology.
 
The student is also central to EnvironmentaList, and we want to make the most of new arrivals from home and abroad. EnvironmentaList therefore wishes to launch the student cup, which is an agreement where students can fill free coffee in SiS cafeterias on campus. After feedback from students, we also see it as crucial that the university hires more student assistants. Empirical research tells us that this is possible; the list has already had a breakthrough its resolution stating that the university should achieve classification as an Environmental Lighthouse.
 
Together with the environment, academic freedom and student welfare, mental health represents the fourth pillar of EnvironmentaList’s value base. The SHoT survey tells us that the university has a way to go and this takes the list seriously. What, on the other hand, differentiates our approach from other lists is EnvironmentaList’s mistrust in simple solutions. It is our conviction that these challenges can only be met with relationships and humanity, and we therefore want to make a clear turnaround in the university’s focus so that this is taken seriously.
 
 

EnvironmentaList therefore runs for election with the following four points: