Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Martin Solheim som fast mannlig studentrepresentant i universitetsstyret.

Martin har erfaring som lokallagsleder i et stort lokallag i et politisk ungdomsparti, og har sittet 3,5 år i det lokale ungdomsrådet. Det siste 1,5 året var han nestleder. Han er nåværende leder av NHS Jobbsenter og studerer bachelorprogrammet i hotelledelse. Han fremhever den politiske erfaringen, og hevder at dette har lært han å inngå gode kompromisser, samt å bygge et godt kontaktnett. Han peker på at han har gode nasjonale kontakter på Stortinget innenfor særlig to politiske partier. Han er tydelig til valgkomiteen på at han ikke er medlem av et politisk parti nå, og fint vil evne å være politisk nøytral, der han blant annet peker på sin erfaring fra et politisk nøytralt ungdomsråd. Martin mener han har mest kompetanse på det psykososiale og helsemessige miljøet for studenter, da han arbeidet mye opp mot det helsepolitiske som lokallagsleder og har mye egenerfaring. I tillegg mener han at han er sterk på samferdsel.

Martin reflekterer godt rundt arbeid med å få gjennomslag. Han understreker at dersom man virkelig vil noe, er man nødt til å legge inn blant annet tid og reisevirksomhet for å bli hørt. Han er ikke redd for å banke på de kontordørene som skulle være relevante, og ønsker nær kontakt med studentene. Han vil sparre med studenter og styremedlemmer, og bruke sin erfaring med å skape gode kompromisser. I sin tid i ungdomsrådet arbeidet han særlig opp mot administrasjonen i kommunen for å få etablert rusfrie tilbud for ungdommer. Da gjennomførte han kampanjer og samlinger med alle elevrådene ved ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen, og arbeidet resulterte i en rapport på 60 sider som innebar ungdommens versjon av en ruspolitisk handlingsplan. Kommunen vedtok ca. 2/3 av rapporten, og allerede samme høst ble første arrangement gjennomført.

Martin ser for seg å bruke mye tid på vervet. Han motiveres av å kunne gjøre studietiden til alle studenter ved UiS så bra som mulig, inkludert hans egen. Han trekkes av å både kunne påvirke de mindre og større beslutningene. Han ønsker å påvirke beslutninger på best mulig måte for studentene, og håper på muligheter til å utbedre studietilbudene slik at flere potensielle studenter trekkes mot UiS. Han ønsker å kjenne på at han har bidratt i løpet av sin studietid, og har alltid vært interessert i politisk og administrativt arbeid. Han hevder at han anser det å delta på et styremøte som det viktigste han kan gjøre i løpet av en måned.

Martin mener at UiS sine viktigste oppgaver fremover er å bygge ut studieretninger, forbedre studietiden for tilflyttende studenter ved å blant annet sørge for god fastlegetjeneste, samt forbedre de fysiske læringsmiljøene til studentene. Han ønsker også å arbeide med å få studier opp på internasjonal ranking.

Martin fikk følgende caser tilsendt i forkant av intervjuet:

Sett deg inn i UiS sitt tillitsvalgtsystem. Forbered tre punkter som du ønsker å forbedre med systemet, og begrunn hvorfor.

Sett deg inn i den foreløpige campusutviklingsplanen. Forbered tre punkter fra planen som du mener er viktigst for utviklingen fremover, og begrunn hvorfor. Forbered eventuelt ett punkt som du mener bør endres i det foreløpige forslaget.

Trekk frem noen punkter fra ShoT-undersøkelsen i 2018 du vil satse på i din periode i stillingen/vervet. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å videreutvikle studentkvaliteten?

Under casefremførelsen om tillitsvalgtsystemet kommer Martin med konkrete løsninger på selve valgordningen. Han fremhever også et behov for informasjon om de ulike vervene, og verdien av attester. Under casefremførelsen om campusutviklingsplanen trekker han frem og argumenterer for følgende tre punkter: Oppussing av byggene, miljøstasjoner og digitalisering av universitetets systemer.

Under casefremførelsen om SHoT trekker Martin frem at det er for få som er fornøyde med Stavanger som studentby, studentmiljøet og kollektivtilbudet. Han ser for seg å gjennomføre en studie i samarbeid med Kolumbus for å undersøke omlegging av ruter. Når det kommer til studentmiljøet ønsker han å finne ut hva studentene mener bør forbedres, om det ligger til for eksempel fysiske forandringer, et mer inkluderende engasjertmiljø eller undervisningskvalitet. Han avslutter her med å trekke frem at det er positivt at det er et høyt antall deltakere under Fadderfestivalen og at studenter er fornøyde med utelivstilbudet.

Vi har tatt kontakt med én referanse, en person som fulgte opp ungdomsrådet da Martin var medlem og nestleder. Han fremstilles som veldig engasjert og pliktoppfyllende, og representerte ofte ungdomsrådet inn mot fylket. Her gjorde han en god figur, og var rolig, behersket og tydelig. Han fremheves som kunnskapsrik, og fikk flere gjennomslag inn mot kommunen.

Valgkomiteen opplever at Martin har realistiske forventninger til vervet, og virker forberedt på mye arbeid, møtevirksomhet og kontakt med studenter ved universitetet. Han ønsker å bruke mye tid på både skriftlige og muntlige samtaler med studenter for å kartlegge interesseområder og ønsker blant studentene. Han kjenner på det store ansvaret som vervet gir, og er tydelig på at han har de rette ambisjonene.

Vi anser Martin som en person med genuin interesse og engasjement for forbedring av UiS. Vi opplever at Martin er tydelig, selvsikker og målbevisst, og at han har klare ambisjoner for utviklingen av UiS til studentenes beste. Valgkomiteen er trygge på at Martin med sin motivasjon, erfaring, ambisjoner og gjennomslagskraft vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Martin er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!