Lin Veronica Jacobsen


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Min største motivasjon for å stille til dette vervet er for å styrke unge menneskers muligheter å delta i utdanning og arbeidsliv, som kan gi dem en trygg framtid. Dette gjennom en utdanning som er framtidsrettet og relevant, og som tilpasses det arbeidsmarkedet som vi til enhver tid står ovenfor.

At Norge har en tilnærmet gratis utdanning, som gir økte muligheter for alle, er også en motivasjon for å stille til dette vervet. Utdanning er med på å styrke felleskapet og redusere kulturelle og tradisjonelle forskjeller. Dette bidrar til at de unge i dag får bedre forutsetninger for refleksjon og selvstendige valg.

Jeg er opptatt av at universitet skal være en samfunnsaktør og med ulike fokus og bidra i den samfunnsdebatten. Dette om det er i retning av hvordan vi skal legge til rette for fremtidig arbeidsliv, eller om det er hvordan vi stiller oss i henhold til samfunnsfaglige spørsmål innen klima og miljø, teknologisk utvikling eller i kampen om likestilling.

Jeg jobber til daglig i NAV som marked og rekrutteringskontakt, og jeg opplever at det er et gap mellom kompetansen hos de som er på arbeidsmarkedet og de stillingene som er utlyst. Jeg ønsker at universitetet også skal ha fokus på hvordan vi sammen kan inkludere de som står utenfor. Dette gjelder både i henhold til kompetanseheving, men også mennesker som står i eller har hatt helseutfordringer. For studentene ved universitet må vi i større grad enn noen gang, før sette mental helse på dagsorden. Dette både av hensyn til studiehverdagen de har i dag, men også for å styrke de for et sunt og fremtidsrettet arbeidsliv.

Det siste som gir meg motivasjon for å stille til vervet er at jeg selv er voksen student. Og igjen tilbake til dette med gratis utdanning. Dette gir også oss som voksne studenter muligheter til kompetanseheving, få på plass formell utdannelse som bidrar til at vi ikke møter så mange stengte dører eller å gjøre omvalg i yrkeslivet.

Bildet er tatt av Grethe Byberg.

Bildet er tatt av Grethe Byberg.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg jobber i NAV med marked og rekruttering. Utdanning er et av de viktigste tiltakene vi har for å få flere ut i jobb. Jeg har vært folkevalgt i perioden 2007 – 2023. Jeg har hatt flere ulike verv som folkevalgt og gjennom organisasjonsarbeid


Nevn tre hjertesaker
Få flere unge ut i jobb som er med på å gi et ungt menneske et meningsfullt liv.
At utdanning skal redusere forskjeller – derfor må utdanning være tilnærmet gratis som i dag.
Alltid sørge for at de utdanningstilbudene som gis, er relevante for fremtidens arbeidsliv


Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Jeg har ikke god nok kunnskap rundt universitetet som akademia. Da jeg er voksen student må jeg bruke mer tid på å sette meg inn i de unges problemstillinger i deres studenthverdag, og forestillinger om hvordan de ser på fremtiden. Jeg må jobbe med de digitale flatene og holde meg oppdatert på fremtidens teknologiske løsninger.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har en relevant og allsidig bakgrunn som har gitt meg ulike perspektiver i arbeids- og studentliv. På bakgrunn av dette vil jeg skjøtte dette vervet på en pragmatisk måte. Jeg er fremtidsorientert og vil bidra til at universitetet utvikler seg i faglig, menneskelig og samfunnsmessig retning. Jeg ønsker å jobbe for at universitetet i Stavanger blir et attraktivt tilbud for studenter i regionen, men også for studenter som kommer utenbys fra. Det viktigste da er at vi har et bredt og relevant studietilbud for studentene.