Nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet. Nestleder for læringsmiljø sitter også i læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS og har ansvaret for å kalle inn til formøter med LU sine studentrepresentanter. Studenter som trenger hjelp og bistand med læringsmiljøet skal henvende seg til nestleder for læringsmiljø. Det er viktig at nestleder følger opp læringsmiljøpolitikken på institusjonen og nasjonalt samt. følger opp rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø er det nestleder som følger opp disse.

Informasjon og profilering

 • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
 • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
 • Ansvar for å holde StOrs hjemmesider på internett oppdaterte og aktuelle, sammen med Organisasjonskonsulent på norsk og engelsk.
 • Studentvelferd ved Universitetet

 • Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) med tanke på tilbudene rundt studentvelferd
 • Følge opp vedtak fattet i Studentparlamentet som angår SiS.
 • Holde seg oppdatert på arbeidet til SiS-styret.
 • Samarbeid med Valgkomitèen i StOr

 • Påse aktiv informasjon og profilering av valgene sammen med Valgkomitéen.
 • Gjennomføring av studentvalgene sammen med Parlamentsvalgkomitèen.
 • Kontaktperson med studentorganisasjoner og linjeforeninger

 • Arrangerer, innkaller og leder Engasjertmøtene.
 • Ansvar for tildeling av kontorer på Studentenes Hus sammen med organisasjonskonsulenten.
 • Ansvar for opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet UiS, sammen med Organisasjonskonsulent.
 • Tilby kursing til studentorganisasjoner og linjeforeninger ved behov.
 • Internasjonale studenter ved UiS

 • Ha oversikt over de internasjonale prosessene ved UiS og følge opp disse.
 • Være kontaktperson for internasjonale studenter ved UiS.
 • Ha hovedansvaret for det internasjonale arbeidet i StOr.
 • Jobbe for internasjonale studenters studiesituasjon ved UiS
 • Ansvar ved arbeidsutvalget

 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter.
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Ha ansvar sammen med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Øvrige arbeidsforhold

 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
 • Kontaktinformasjon til nestleder for læringsmiljø finner du her: Arbeidsutvalget