Fredag 15. mai skal Studentparlamentet ved UiS velge en rekke nye representanter til ulike verv. Vervene som utlyses er arbeidsutvalget i StOr, to faste studentrepresentanter til UiS-styre med vara, fadderstyret og ett medlem til kontroll og -kvalitetskomiteen. Videre på denne siden kan du lese stillingsutlysningene til de ulike vervene og dersom noe passer for deg, anbefaler vi deg på det sterkeste å søke! Søknadsfristen er utvidet til søndag 28. april, klokken 23:59!

Arbeidsutvalget i StOr

Har du lyst til å jobbe fulltid et helt år med studentpolitikk i et kollegium bestående av fire personer? Da burde du lese videre! Studentparlamentet skal blant annet velge ny leder og to nestleder. Disse utgjør arbeidsutvalget eller «AU», for skoleåret 2019-2020. AU er tre frikjøpte studenter som jobber fulltid i et år for å gjøre studiehverdagen for alle studenter på UiS, så bra som mulig. Gjennom å jobbe et år med studentpolitikk får man en helt unik arbeidserfaring og kompetanse innenfor områder som ledelse, organisasjonsutvikling, offentlig forvaltning og utdanningspolitikk, for å nevne noe. Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel med kjennskap til og erfaring fra studentpolitisk arbeid.

StOr leder

Vil du, eller kjenner noen som vil representere alle studentene ved UiS og være deres ansikt utad? Still til leder!

Hovedansvaret til lederen er å ha det politiske og det organisatoriske ansvaret for StOr. Det vil si, å sørge for at studentenes demokratiske-, faglige- og sosiale behov og rettigheter blir ivaretatt på Universitetet i Stavanger. Leder har ansvaret for oppfølging av handlingsplanen som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føring for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølging av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitetsstyret.

Vervet er lønnet.

Les mer om leder vervet her: Arbeidsbeskrivelse leder av StOr

Nestleder for læringsmiljø

Vil du bli nestleder for læringsmiljø? Nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet. Studenter som trenger hjelp og bistand med læringsmiljøet skal henvende seg til nestleder for læringsmiljø. Som nestleder får du ansvar for å følge opp læringsmiljøpolitikken på universitetet og nasjonalt. Ved høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø er det nestleder som følger opp disse. Jobben er utrolig givende, spesielt om du er glad i å bidra til at alle studenter får en bedre studiehverdag på UiS. Å være nestleder for læringsmiljø innebærer også å ha ansvaret for å blant annet bistå foreningene og organisasjonene som er en del av StOr-paraplyen, og være universitetets kontaktpunkt ut til dem.

Vervet er lønnet.

Les mer om vervet her: Arbeidsbeskrivelse nestleder for læringsmiljø

Nestleder for utdanning

Å være nestleder for utdanning i arbeidsutvalget betyr at du har det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Det innebærer at du skal arbeide for en god- og kontinuerlig utdanningskvalitet og øke praksis- og utvekslingsmuligheter for studenter ved Universitetet i Stavanger. Du har en sentral rolle i å sørge for at det er studenter representert i alle råd med beslutningsmyndighet der studenter kan bli påvirket.

Vervet er lønnet.

Les mer om vervet her: Arbeidsbeskrivelse nestleder for utdanning

Styrerepresentanter UiS

UiS er i en tid der omstillingen nærmer seg ferdig, og et helt nytt styre skal starte med blanke ark og ansatt rektor. I forbindelse med det ser vi etter ny kvinnelig og mannlig representant med varaer til universitetsstyret. Du bør kjenne til UiS som organisasjon og den nye organiseringen. Du bør ha interesse for budsjett og regnskap, og ha noe kjennskap til de ulike studiene UiS tilbyr. Det er også en stor fordel å ha god politisk forståelse og engasjement for institusjonens samfunnsansvar. Det kan være mange saker, så det er lurt å kunne fort sette seg inn i mye ulikt. I dette vervet er man ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan studere ved siden av vervet.

Vi ser etter: to nye studentrepresentanter i UiS-styret med varaer.

Vervet er honorert etter kunnskapsdepartementets bestemmelser.

Fadder

Fadder er organisasjonen som arrangerer fadderuken på UiS hvert år. Fadder er per dags dato en organisasjon under studentparlamentet og er valgt fra oktober til september det påfølgende året. Det vil si at Fadder jobber nesten et helt år med Fadderuken. Stillingene som utlyses er tre verv som sammen utgjør en ledergruppe. Etter ledergruppen er valgt, skal ledergruppen etablere et fadderstyre som gjør at det totalt er ti medlemmer i fadderstyret.

Faddersjef:

Har du lyst til å være med å arrangere fadderfestivalen 2020? Da kan dette være riktig jobb for deg. Faddersjefen har det overordna ansvaret for fadderfestivalen og den daglige driften. Vervet er ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan ha vervet ved siden av studiene. Faddersjefen skal sammen med nestlederne passe på at økonomien blir fulgt og oppgaver blir gjennomført. Faddersjef har et personalansvar ovenfor fadderstyret og er den, som i samråd med nestleder eller eventkoordinator har ansvaret for å sette sammen styret og deres roller. Oppgavene består blant annet av planlegging, samarbeid med ulike aktører og koordinering av fadderuken. Faddersjefen har et tett samarbeid med StOr og svarer til studentparlamentet. Det anbefales å være organisatorisk, ha økonomisk forståelse, være samarbeidsvillig og ha bakgrunn i en studentorganisasjon eller linjeforening.

Vervet er honorert etter eget budsjett, med godkjenning av studentparlamentet.

Les mer om det å være faddersjef her: Fadders retningslinjer og visjoner

Organisatorisk nestleder:

Organisatorisk leder jobber tett sammen med faddersjefen og nestleder for event. Du skal være med å lede et team med fokus på det organisatoriske i fadderstyret. I tillegg kan organisatorisk nestleder fungere som en økonomiansvarlig for Fadderfestivalen, men dette er noe faddersjefen tar en avgjørelse på. Du bør ha gode samarbeidsevner, og det er en god forutsetning med økonomisk forståelse. Du skal være fleksibel og evne til å ta avgjørelser, spesielt i faddersjefens fravær. Vervet er heller ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan ha vervet ved siden av studiene.

Vervet er honorert etter eget budsjett, med godkjenning av studentparlamentet.

Nestleder event:

Som nestleder for event, har du det overordnede ansvaret for fadderukens arrangementer og avtaler med eksterne bidragsytere. Spesifikt vil dette være booking av artister og underholdning. Du vil ha et team under deg med ansvarsområder du er ansvarlig for å koordinere. Du kommer også til å jobbe tett med faddersjef og organisatorisk nestleder. Det anbefales å være organisatorisk, ha stå-på-vilje og være kreativ. Vervet er heller ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan ha vervet ved siden av studiene.

Vervet er honorert etter eget budsjett, med godkjenning av studentparlamentet.

Kontroll og -Kvalitetskomiteen

Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) består av to personer. Vi søker nå etter ett nytt medlem i KK. KK skal delta på møter i studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter. KK skal påse at StOrs politikk og Fadders drift føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. KK kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved revidering i Studentparlamentet, og KK sine merknader skal fremgå av det skriftlige saksfremlegget. Dersom du ønsker erfaring i styringsdokumenter og bli kjent med både studentparlamentet og fadder, anbefaler vi deg å søke!

Vervet er honorert.

Kan du tenke deg å stille til et eller flere av vervene?

Det er mulig å stille helt fram til de individuelle vervene skal velges under Studentparlamentets valgforsamling 15. mai, men dersom du ønsker å bli vurdert og potensielt innstilt av valgkomiteen, så må du sende en søknad til valgkomiteen. Vi ønsker at alle oppfordrer hverandre til å søke og at man oppmuntrer alle og enhver som vurderer å stille. Dersom du har noen spørsmål kan dette også sendes til valgkomiteen. Lykke til!

Send søknad til: valgkomite@stor.uis.no
Søknadsfrist, utivdet til: søndag 28. april, klokken 23:59.

Valgkomiteen består av:

 • Leder: Anastasia Norvik
 • Medlem: Irene Helle
 • Medlem: Even Hallås

  Studentverv som ikke blir vurdert av valgkomiteen

  I tillegg lyses det ut verv som studentrepresentanter til klagenemd, skikkethetsnemd, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Disse skal ikke vurderes av valgkomiteen, men dersom du har spørsmål og ønsker ytterligere informasjon kan du ta kontakt med nestleder for utdanning. Alle vervene er honorert og er et verv ved siden av studiene.

 • Klagenemnd – 2 medlemmer med vara.
 • Klagenemnda er universitetets øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager på formelle feil, saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk og andre saker som angår utestenging fra universitetet.

 • Skikkethetsnemnd – 2 medlemmer med vara.
 • Skikkethetsnemnda behandler saker knyttet til begrunnet tvil om studenters skikkethet for yrket. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket, og foregår gjennom hele studiet.

 • Utdanningsutvalg – 4 studentrepresentanter med vara.
 • Utdanningsutvalget er rådgivende for universitetsstyret i saker som omhandler utdanning og utdanningskvalitet. Utvalget godkjenner emnebeskrivelser, fag- og studieplaner til og med 60 studiepoeng.

 • Læringsmiljøutvalget – 4 studentrepresentanter med vara.
 • Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for kvaliteten på omgivelsene som studienes innhold tilbys innenfor. Arbeidet er tett knyttet opp mot utdanningsutvalgets arbeid hvor studentene har flertall annet hvert år. Utvalget har fokus på omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale og psykososiale lærings- og studiemiljøet.

  Spørsmål og ytterligere informasjon om vervene sendes til: utdanning@stor.uis.no